Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (cz. teoretyczna i cz. praktyczna)

2023Z

Kod przedmiotu39S1P-PPDPE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lenartowicz A., Kozka M.,, Badania naukowe w pielęgniarstwie, Wyd. PZWl, 2011 2) Jemielniak D., Badania jakościowe. Podejście i teorie, t. 1, Wyd. Naukowe PWN, 2012 3) Lesińska-Sawicka M., Metoda case study w pielegniarstwie. Wprowadzenie i zagadnienia, Wyd. Medyczne Borgis, 2009 4) Rada Wydziału NoZ UWM w Olsztynie, Obowiązujace wytyczne egzaminu dyplomowego i pisania pracy dyplomowej na kierunku pielegniarstwo studia I stopnia, Wyd. UWM, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi