Seminarium dyplomowe

2023L

Kod przedmiotu39S1P-SEMD
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dziennik Ustaw RP, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, Dz.U. 2019 poz. 1573, 2019 2) Rada Wydziału NoZ UWM w Olsztynie, Obowiązujące wytyczne egzaminu dyplomowego i pisania pracy dyplomowej na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia, Wyd. UWM, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi