Zakażenia szpitalne

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-ZAKSZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Definicje zakażeń szpitalnych, pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych; 2. Źródła i rezerwuar drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, w tym drogi ich szerzenia; 3. Sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;4. Mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym ,szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych , zakażeniu miejsca operowanego; 5.Regulacje prawne w nadzorze nad zakażeniami szpitalnymi; 6.Organizacja systemu kontroli zakaże: Zespół Kontroli Zakażeń, Komitet Kontroli Zakażeń, Organizacja pracy Pielęgniarki epidemiologicznej. 7.Ochrona zdrowia personelu medycznego w ujęciu zakażeń szpitalnych; 8.Procedury postępowania w kuchenkach oddziałowych,żywienie pacjentów; 6. Czystość mikrobiologiczna powietrza i wody w szpitalu; 9.Procedury postępowania w przypadku podejrzenia /potwierdzenia zakażenia SARS-Cov-2,SEMINARIUM:1.Epidemiologiczne podstawy nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi- zbieranie i opracowywanie danych, zasady zbierania informacji o zakażeniach szpitalnych; 2.Profilaktyka zakażeń szpitalnych, organizacja systemu profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych ; 3.Wdrażanie standardów postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym w praktyce pielęgniarskiej; stosowanie środki ochrony własnej, pacjentów i współpracowników przed zakażeniami ; 4.Wybrane procedury postępowania w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych: higiena rąk, zasady izolacji pacjenta, zasady postępowania z odpadami medycznymi, zasady postępowania z brudną bielizną szpitalną; 4.Metody dekontaminacji środowiska szpitalnego: dezynfekcja , sterylizacja 5. Mikrobiologia środowiska szpitalnego; 6.Ochrona zdrowia personelu medycznego ( profilaktyka zakażeń wśród personelu medycznego, postępowanie poekspozycyjne); 7.Sposoby kontroli szerzenia się , zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. 8.Zakażenia szpitalne w różnych obszarach klinicznych. 9.Standardy postępowania w zakażeniach szpitalnych: nadzór nad wkłuciem obwodowym . 10.Higiena szpitalna (utrzymanie czystości w szpitalu)- procedury postępowania.,SAMOKSZTAŁCENIE:1.Przygotowanie procedury szpitalnej z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych. 2. Przygotowanie pracy pisemnej - ognisko epidemiczne na przykładzie wybranego drobnoustroju chorobotwórczego
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.Bulanda,J.;Wójkowska-Mach, 1. Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej, PZWL , 2016 2) D.Dzierżanowska , Zakażenia szpitalne, a-medica press, 2008 3) A.Pawińska , Profilaktyka zakażeń szpitalnych-bezpieczeństwo środowiska szpitalnego, a-medica press, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi