Zdrowie publiczne

Public Health

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-ZDRPUBL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty wymagane do dopuszczenia do semestru zimowego I roku studiów
Wymagania wstępnepodstawy wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w organizmie człowieka oraz zagadnień z zakresu mikrobiologii i immunologii, która została zdobyta podczas dotychczasowych studiów i poprzednich lat nauki
Opis ćwiczeń
Opis wykładówGeneza, definicje, założenia i zadania zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia. Zdrowie i choroba. Czynniki warunkujące zdrowie w ujęciu jednostkowym i globalnym. Epidemiologia i jej zastosowanie w ochronie zdrowia, wskaźniki stanu zdrowia, źródła informacji o zdrowiu. Strategia i planowanie badań epidemiologicznych w zdrowiu publicznym. Międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym chorób i problemów zdrowotnych, procedur medycznych oraz funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia (ICF). Zagrożenia zdrowia, człowiek i uzależnienia, choroby związane ze szkodliwym stylem życia. Problemy zdrowotne wieku dziecięcego i podeszłego. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób. Zapobieganie transmisji zakażeń. System opieki zdrowotnej– struktura organizacyjna, cele, zadania. Zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej Finansowania opieki zdrowotnej. Ekonomika zdrowia i farmakoekonomika. Badania w zdrowiu publicznymi. Etyczne aspekty wykonywania zawodów medycznych. Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego.,SEMINARIUM:1. Zapoznanie z programem nauczania i zasadami oceniania. Czynniki warunkujące zdrowie. Tworzenie modelu uwarunkowania zdrowia. 2. Metody epidemiologiczno-statystyczne w badaniach zdrowia publicznego. Kwestionariusz ankietowy jako narzędzie badań epidemiologicznych. Projektowanie badań przez studentów w oparciu o zasady Evidence-based medicine. 3. Prezentacja i omówienie przygotowanych projektów badawczych. 4.Higiena człowieka i środowiska. Higiena żywności i żywienia. Zasady racjonalnego żywienia w świetle najnowszych badań naukowych. Opracowanie tygodniowego jadłospisu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy dla wybranej grupy wiekowej. 5. Zagrożenia ekologiczne i zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, nauki i pracy. Alkoholizm, nikotynizm, narkomania. Nowe zagrożenia biologiczne związane z bioterroryzmem. Broń chemiczna i biologiczna – postępowanie epidemiologiczne. 6. Wybrane choroby zakaźne w szczególności związane z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym żywności, opracowanie kwestionariusza zbierania danych. Ustalanie doraźnego i długofalowego planu działania w celu przecięcia dróg szerzenia się wybranej choroby zakaźnej. 7. Wybrane choroby zakaźne. Zapalenie wątroby. System zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. Higiena w zakładach opieki zdrowotnej. Epidemiologia choroby AIDS i nosicielstwa HIV. 8. Choroby cywilizacyjne. Promocja zdrowia i profilaktyka w szczególności chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych. Choroby społeczne. Analiza występowania wybranych chorób. 9. Prewencja chorób – cele, zadania, formy. Programowe działania na rzecz zdrowia. Kształtowanie prawidłowych zachowań zdrowotnych wobec różnych grup społecznych. Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży szkolnej. Zadania gerontologii. Planowanie programu edukacji zdrowotnej i promocji zachowań zdrowotnych. 10. Higiena nauki i pracy. Stanowisko pracy, odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia, czas pracy, praca zmianowa, rozkład czasu pracy, standard opieki. Obciążenie pracą, choroba zawodowa i wypadek przy pracy. Orzecznictwo lekarskie. Problem niepełnosprawności. Zagrożenia środowiskowe w pracy pielęgniarki. Zagrożenia w pracy pielęgniarki związane z kontaktem z materiałem zakaźnym. Radzenie sobie ze stresem osobistym i zawodowym.,SAMOKSZTAŁCENIE:1. Zapoznanie z programem nauczania i zasadami oceniania. Czynniki warunkujące zdrowie. Tworzenie modelu uwarunkowania zdrowia. 2. Metody epidemiologiczno-statystyczne w badaniach zdrowia publicznego. Kwestionariusz ankietowy jako narzędzie badań epidemiologicznych. Projektowanie badań przez studentów w oparciu o zasady Evidence-based medicine. 3. Prezentacja i omówienie przygotowanych projektów badawczych. 4.Higiena człowieka i środowiska. Higiena żywności i żywienia. Zasady racjonalnego żywienia w świetle najnowszych badań naukowych. Opracowanie tygodniowego jadłospisu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy dla wybranej grupy wiekowej. 5. Zagrożenia ekologiczne i zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, nauki i pracy. Alkoholizm, nikotynizm, narkomania. Nowe zagrożenia biologiczne związane z bioterroryzmem. Broń chemiczna i biologiczna – postępowanie epidemiologiczne. 6. Wybrane choroby zakaźne w szczególności związane z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym żywności, opracowanie kwestionariusza zbierania danych. Ustalanie doraźnego i długofalowego planu działania w celu przecięcia dróg szerzenia się wybranej choroby zakaźnej. 7. Wybrane choroby zakaźne. Zapalenie wątroby. System zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. Higiena w zakładach opieki zdrowotnej. Epidemiologia choroby AIDS i nosicielstwa HIV. 8. Choroby cywilizacyjne. Promocja zdrowia i profilaktyka w szczególności chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych. Choroby społeczne. Analiza występowania wybranych chorób. 9. Prewencja chorób – cele, zadania, formy. Programowe działania na rzecz zdrowia. Kształtowanie prawidłowych zachowań zdrowotnych wobec różnych grup społecznych. Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży szkolnej. Zadania gerontologii. Planowanie programu edukacji zdrowotnej i promocji zachowań zdrowotnych. 10. Higiena nauki i pracy. Stanowisko pracy, odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia, czas pracy, praca zmianowa, rozkład czasu pracy, standard opieki. Obciążenie pracą, choroba zawodowa i wypadek przy pracy. Orzecznictwo lekarskie. Problem niepełnosprawności. Zagrożenia środowiskowe w pracy pielęgniarki. Zagrożenia w pracy pielęgniarki związane z kontaktem z materiałem zakaźnym. Radzenie sobie ze stresem osobistym i zawodowym.
Cel kształceniauzyskanie przez Studenta wymaganej wiedzy i umiejętności nakreślonych przez tematykę przedmiotu oraz realizowanie multidyscyplinarnego podejścia do ochrony zdrowia publicznego. Ponadto założeniem kształcenia jest rozwijanie pożądanych cech osobowości Studenta, kształtowanie postaw etycznych, wypracowanie obowiązku ciągłego samokształcenia oraz poszerzania i pogłębiania jego umiejętności.
Literatura podstawowa1) Sygit M. , Zdrowie publiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa , 2017 2) Czupryna A., Paździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.C, Zdrowie Publiczne, Tom I i Tom II. , Uniw. Wydaw. Medycz. VESALIUS, Kraków, 2001 3) Kulik T.B., Latalski M. (red.), Zdrowie Publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznych , Wydaw. Czelej, Lublin, 2002 4) Kolarzyk E. , Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008 5) Jabłoński L., Karwat I. D. red. i in . , Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych, Wydawnictwo Czelej Lublin, 2002 6) Jędrychowski L., Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca1) Wojtczak A, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, 2009r., tom 2) Marka K., wyd. PZWL, Warszawa, Choroby zawodowe , 2001r., tom 3) Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M.T. , wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa , Bioterroryzm – zasady postępowania lekarskiego, 2002r., tom 4) Jędrychowski W., wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków , Podstawy epidemiologii, 2002r., tom 5) Gliński Z. Kostro K. Buczek J., wyd. Wydawnictwo PWRiL, Warszawa ., Zoonozy, 2009r., tom 6) Dzierżanowska D. , wyd. Wydawnictwo Alfa Medica Press, Bielsko-Biała, Zakażenia szpitalne , 2008r., tom 7) Mazur J., wyd. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa , Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce, 2015r., tom
UwagiKoordynator (osoba odpowiedzialna za przedmiot): dr hab. n. med. Anita Mikołajczyk, prof. UWM