Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pielęgniarstwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjecie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku. Głównym kryterium był ranking ostatecznego wyniku oceny- bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Celem studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest osiągnięcie efektów Kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawartych w programie szczegółowym, zgodne ze standardami kształcenia (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 9 maja 2012 r. załącznik 4) oraz Uchwałą nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300. Liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120. Studia mają profil praktyczny. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
  Efekty kształcenia realizowane są w ramach dwóch grup przedmiotów A i B zgodnie ze standardem (Dz. U. z 2012 poz. 631) oraz jako zajęcia obowiązkowe lub fakultatywne uzupełniające wiedzę, umiejętności i kompetencje w grupach A i B szczegółowych efektów kształcenia. Zajęcia fakultatywne stanowią nie mniej niż 10% wszystkich zajęć pozostających do dyspozycji uczelni.
  Grupy szczegółowych efektów kształcenia:
  A. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH
  B. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
  Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo , który:
  1. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych
  2. W zakresie umiejętności potrafi:
  a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem sytuacji trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
  b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
  c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
  d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
  e) organizować prace podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
  f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych)
  g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
  h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
  i) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
  j) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
  k) opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnianiem potrzeb społeczności lokalnych.
  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
  Nieodłącznym elementem kształcenia na studiach drugiego stopnia są praktyki, które powinny trwać nie krócej niż 160 go¬dzin (4 tygodnie) i którym należy przypisać nie mniej niż 8 punktów ECTS.
  Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. Uczelnie medyczne zapewniają studentom bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw, w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie.
  Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
  są sprawdzane za pomocą:
  - egzaminów pisemnych lub ustnych,
  - kolokwium – ustne lub pisemne, testy, pytania otwarte,
  - pytań problemowych z wykorzystaniem opisów studium przypadku, na podstawie których student ustala i prezentuje plan specja¬listycznej opieki pielęgniarskiej,
  - prezentacji multimedialnej samodzielnie przygotowywanej przez studentów indywidualnie lub zespołowo (prezentacje ustne, prezentacje oparte o przygotowane ma¬teriały wizualne z wykorzystaniem środków multimedialnych),
  - dyskusji dydaktycznej,
  - praktyk zawodowych na podstawie kryteriów ocen umiejętności zawodowych studenta.

  Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne):
  Warunkiem ukończenia studiów jest:
  - zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych
  w planie i programie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego część praktyczna i teoretyczna,
  - przygotowanie i złożenie pracy zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  - zdanie egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo ma możliwości zatrudnienia: • w podmiotach leczniczych świadczących usługi pielęgniarskie określonych w przepisach o zawodzie pielęgniarki z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; • w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; • na stanowisku pielęgniarki w żłobku dziecięcym innych tego typu placówkach, o których mowa • w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; • w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach czynności związanych z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej • w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia; • na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych jednostkach organizacyjnych tego typu, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną; • powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy; • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu; Regulacje prawne: Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Badania naukowe w pielęgniarstwie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
15
15
Biostatystyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Dydaktyka medyczna
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
20
20
III - Kierunkowe
Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
30
15
15
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
10
10
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
10
10
20
Pielęgniarstwo europejskie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
20
10
Przedmiot fakultatywny
3
Teoria pielęgniarstwa
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Seminarium
15
15
Zarządzanie w pielęgniarstwie
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Seminarium
30
20
VI - Praktyka
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
10
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,25

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Leczenie i opieka pielęgniarska nad chorym w onkologii
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
5
Leczenie i opieka pielęgniarska w neurochirurgii
4
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
10
Opieka pielęgniarska nad chorym w dermatologii i reumatologii
5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
30
10
10
Podstawy psychoterapii
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
10
VI - Praktyka
Dydaktyka medyczna
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
20
Leczenie i opieka pielęgniarska w neurochirurgii
3
ZAL-O
Praktyki zawodowe
30
Opieka pielęgniarska nad chorym w dermatologii i reumatologii
4
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Zarządzenie w pielęgniarstwie
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
20
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
5
Leczenie i pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi
2
Nowoczesne techniki diagnostyczne
1

Wykład
15
Opieka pielęgniarska nad chorym kardiologicznym
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
20
10
5
5
Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną
1
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
10
Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
10
Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
10
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi
2
Przedmiot fakultatywny - Język migowy
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
20
20
Seminarium dyplomowe
2
VI - Praktyka
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
10
Leczenie i opieka pielęgniarska nad chorym w onkologii
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
10
Leczenie i pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
10
Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
5
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
10
Pielęgnowanie pacjentów w chorobach metabolicznych
1
Pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami naczyń
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
10
VII - Inne
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
33,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Opieka nad pacjentem chorym laryngologicznie
1
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
10
10
Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane
1
Przygotowanie pracy i egzamin magisterski
20
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Zajęcia fakultatywne - moduł A
0
VI - Praktyka
Opieka nad pacjentem chorym laryngologicznie
0,5
Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane
0,5
SUMA
25,0