Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia stacjonarne

Szkoła Zdrowia Publicznego

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pielęgniarstwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjecie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku. Głównym kryterium był ranking ostatecznego wyniku oceny- bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Celem studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest osiągnięcie efektów Kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawartych w programie szczegółowym, zgodne ze standardami kształcenia (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 9 maja 2012 r. załącznik 4) oraz Uchwałą nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300. Liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120. Studia mają profil praktyczny. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
  Efekty kształcenia realizowane są w ramach dwóch grup przedmiotów A i B zgodnie ze standardem (Dz. U. z 2012 poz. 631) oraz jako zajęcia obowiązkowe lub fakultatywne uzupełniające wiedzę, umiejętności i kompetencje w grupach A i B szczegółowych efektów kształcenia. Zajęcia fakultatywne stanowią nie mniej niż 10% wszystkich zajęć pozostających do dyspozycji uczelni.
  Grupy szczegółowych efektów kształcenia:
  A. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH
  B. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
  Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo , który:
  1. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych
  2. W zakresie umiejętności potrafi:
  a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem sytuacji trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
  b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
  c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
  d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
  e) organizować prace podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
  f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych)
  g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
  h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
  i) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
  j) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
  k) opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnianiem potrzeb społeczności lokalnych.
  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
  Nieodłącznym elementem kształcenia na studiach drugiego stopnia są praktyki, które powinny trwać nie krócej niż 160 go¬dzin (4 tygodnie) i którym należy przypisać nie mniej niż 8 punktów ECTS.
  Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. Uczelnie medyczne zapewniają studentom bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw, w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie.
  Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
  są sprawdzane za pomocą:
  - egzaminów pisemnych lub ustnych,
  - kolokwium – ustne lub pisemne, testy, pytania otwarte,
  - pytań problemowych z wykorzystaniem opisów studium przypadku, na podstawie których student ustala i prezentuje plan specja¬listycznej opieki pielęgniarskiej,
  - prezentacji multimedialnej samodzielnie przygotowywanej przez studentów indywidualnie lub zespołowo (prezentacje ustne, prezentacje oparte o przygotowane ma¬teriały wizualne z wykorzystaniem środków multimedialnych),
  - dyskusji dydaktycznej,
  - praktyk zawodowych na podstawie kryteriów ocen umiejętności zawodowych studenta.

  Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne):
  Warunkiem ukończenia studiów jest:
  - zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych
  w planie i programie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego część praktyczna i teoretyczna,
  - przygotowanie i złożenie pracy zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  - zdanie egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo ma możliwości zatrudnienia: • w podmiotach leczniczych świadczących usługi pielęgniarskie określonych w przepisach o zawodzie pielęgniarki z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; • w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; • na stanowisku pielęgniarki w żłobku dziecięcym innych tego typu placówkach, o których mowa • w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; • w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach czynności związanych z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej • w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia; • na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych jednostkach organizacyjnych tego typu, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną; • powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy; • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu; Regulacje prawne: Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Dydaktyka medyczna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
10
Psychologia zdrowia
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
10
10
Zarządzanie w pielęgniarstwie
4
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
10
10
III - Kierunkowe
Badania naukowe w pielęgniarstwie
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
Opieka i edukacja terapeutyczna w cukrzycy
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
5
Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu nerkozastępczym z elementami transplantologii
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
5
10
Opieka i edukacja terapeutyczna w przewlekłych chorobach układu oddechowego
2
BRAK
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
5
5
5
10
Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej
2
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
Statystyka medyczna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
10
V - Praktyka
Zarządzenie w pielęgniarstwie
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
20
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Prawo w praktyce pielęgniarskiej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Przedmiot do wyboru
6
Przedmiot do wyboru
6
III - Kierunkowe
Koordynowana opieka nad chorym psychicznie i jego rodziną
0,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
5
5
Koordynowana opieka nad pacjentem onkologicznym
0,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
5
5
Koordynowana opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym
0,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
5
5
Koordynowana opieka w ostrej fazie udaru mózgu
0,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
5
5
Opieka i edukacja terapeutyczna nad pacjentem uzależnionym i jego rodziną
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach neurodegeneracyjnych
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu żywieniowym
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach układu nerwowego z elementami koordynowanej opieki medycznej
2
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Wykład
10
10
Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach zdrowia psychicznego z elementami koordynowanej opieki medycznej
1,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
V - Praktyka
Dydaktyka medyczna
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
20
Edukacja terapeutyczna w leczeniu nerkozastępczym i po przeszczepach
0,5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
10
Opieka onkologiczna
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
VII - Inne
Technologie informacyjne
2
SUMA
36,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Pielęgniarstwo wielokulturowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
III - Kierunkowe
Informacja naukowa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
5
Koordynowana opieka nad pacjentem z niewydolnością serca
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
5
Koordynowana opieka po zawale mięśnia sercowego
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
5
Opieka i edukacja terapeutyczna w bólu ostrym i przewlekłym
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Opieka i edukacja terapeutyczna w gastroenterologii z elementami endoskopii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Opieka i edukacja terapeutyczna w kardiologii z elementami koordynowanej opieki medycznej
1,5
EGZ
Wykład
20
Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu ran przewlekłych i przetok
3
ZAL-O
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Seminarium
Wykład
10
10
5
15
Opieka i edukacja terapeutyczna w nadciśnieniu tętniczym
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
5
Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności serca i zaburzeniach rytmu
0,5
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
5
5
Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna w oddziale intensywnej opieki medycznej
2
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
5
15
V - Praktyka
Edukacja terapeutyczna w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
20
Edukacja terapeutyczna w leczeniu ran przewlekłych
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
20
Pracownia endoskopowa
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece domowej
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
20
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
10
Poradnictwo w pielęgniarstwie
2
Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
25
10
Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
V - Praktyka
Edukacja terapeutyczna w leczeniu przetok
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
20
Podstawowa opieka zdrowotna - gabinet pielęgniarki POZ, gabinet lekarza POZ
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
20
Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
20
SUMA
30,0