Socjologia samorządu terytorialnego - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Socjologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku socjologia trwają 6 semestrów i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 2677 – studia stacjonarne i 2092 – studia niestacjonarne.
  Program studiów przez pierwsze dwa lata obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe o charakterze ogólno socjologicznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Na trzecim roku studiów realizowane są przedmioty kierunkowe i specjalnościowe z zakresu wyżej wymienionych specjalności. W programie przewidziano różne formy praktyk zawodowych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej samorządowej, organizacjach społecznych, gospodarczych i różnego typu mediach. Kształcenie obejmuje również uczestnictwo w badaniach terenowych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Wie jak zdobyte umiejętności wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Zdobył wiedzę w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Potrafi pracować w zespole, rozwiązywać problemy zawodowe, jak i prowadzić działania w zakresie reklamy i public relations. Umie wykonywać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających. Jest kompetentny by realizować prace badawcze w zakresie diagnozy problemów społeczno-ekonomicznych, występujących na poziomie lokalnym i krajowym. Potrafi wykonywać analizy społeczne, a także opracowywać i wdrażać programy (w tym unijne) skierowane do różnych grup społecznych. Wyposażony został w wiedzę, która umożliwia konstruowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego i regionalnego przy doborze adekwatnych teorii, czynników, mechanizmów i środków finansujących. Posiada umiejętności współdziałania z grupami podlegającymi wykluczeniu społecznemu. Potrafi wyjaśnić i ocenić różne aspekty interakcji społecznych i funkcjonowania rodzinny. Umie korzystać z wiedzy socjologicznej w warunkach życia w społeczeństwie informacyjnym i zastosować ją praktycznie w zakresie nowych mediów. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i ngo, a także zna zasady samozatrudnienia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia:
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) ma systematyczną wiedzę o procesach wytwarzania i utrzymania ładu społecznego oraz socjalizacji, a także dysfunkcjach w przebiegu tych procesów,
  b) ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz ich wzajemnych powiązań,
  c) ma podstawową wiedzę teoretyczną na temat więzi społecznych oraz ich przemian we współczesnym społeczeństwie,
  d) ma podstawową wiedzę na temat historii myśli społecznej i socjologicznej,
  e) zna podstawowe współczesne teorie socjologiczne,
  f) zna reguły komunikacji społecznej i interpersonalnej, identyfikuje główne czynniki mogące zakłócać tę komunikację,
  g) ma elementarną wiedzę o etnicznym, kulturowym i religijnym zróżnicowaniu współczesnej Polski i Europy,
  h) zna główne metody i techniki badawcze, a także podejścia badawcze we współczesnej socjologii,
  i) ma podstawową wiedzę w dziedzinie statystyki, zna podstawowe pojęcia i metody,
  j) ma uporządkowaną wiedzę na temat kluczowych subdyscyplin socjologicznych, analizowanych w ich obrębie problemów badawczych i wykorzystywanych koncepcji teoretycznych,
  k) zna strukturę demograficzną i podstawowe trendy demograficzne współczesnej Polski oraz rozumie ich społeczno-polityczne uwarunkowania i konsekwencje,
  l) zna główne kierunki polityki społecznej i rozumie ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i państwa,
  m) zna podstawowe dylematy etyczne związane z zawodem socjologa.
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) posiada umiejętność interpretacji głównych zjawisk społecznych z perspektywy socjologicznej,
  b) potrafi wykorzystać koncepcje i metody badań socjologicznych w analizie wybranych problemów społecznych,
  c) rekonstruuje główne tezy autorów tekstów socjologicznych o niewielkim i średnim poziomie trudności,
  d) potrafi skonstruować proste narzędzie badawcze, wykorzystać je w praktyce badawczej i zinterpretować uzyskane przy jego wykorzystaniu wyniki,
  e) potrafi zastosować w praktyce pakiet obliczeniowy SPSS,
  f) posiada umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnej dotyczącej wybranego zagadnienia socjologicznego, w oparciu o rzetelną bibliografię (teksty źródłowe, encyklopedie, słowniki, podręczniki),
  g) potrafi w jasny i spójny sposób przedstawić wybrany problem społeczny lub badawczy przy wykorzystaniu technik multimedialnych,
  h) potrafi interpretować zjawiska społeczne z perspektywy głównych paradygmatów teoretycznych w socjologii,
  i) posiada podstawowe umiejętności organizacyjne, pozwalające na pracę w zespole, podział zadań i udział we wspólnych projektach,
  j) posiada umiejętność udziału w merytorycznej dyskusji z wykorzystaniem krytycznych argumentów z zakresu swej dyscypliny,
  k) dostrzega społeczno-polityczne uwarunkowania i konsekwencje głównych problemów społecznych, diagnozuje ich przyczyny i proponuje częściowe rozwiązania,
  l) potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i twórczo wykorzystywać informacje z różnych źródeł,
  m) wykazuje poszanowanie dla praw autorskich, właściwie korzysta ze źródeł zastanych,
  n) uzasadnia wybór strategii spośród dostępnych alternatyw w rozwiązywaniu problemów społecznych i badawczych,
  o) przewiduje konsekwencje swoich wyborów etycznych, obywatelskich i badawczych,
  p) potrafi rozstrzygać podstawowe dylematy etyczne związane z zawodem socjologa.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) jest świadomy etycznego wymiaru badań socjologicznych, szanuje prywatność i podmiotowość respondentów,
  b) umie opanować stres i inne emocje związane z wystąpieniami publicznymi, zachowuje się w sposób stabilny i zrównoważony,
  c) posiada umiejętność zrozumiałego wyrażania się na płaszczyźnie werbalnej i niewerbalnej, umie dostosować sposób mówienia do audytorium i sytuacji społecznej,
  d) twórczo wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają nowe media, i umie połączyć je z tradycyjnymi formami bezpośredniej interakcji,
  e) rozumie potrzebę stałego doskonalenia się, wykazuje gotowość do nabywania nowych umiejętności i kompetencji,
  f) wykazuje umiejętność mediacji w sporach, konfliktach, debatach, jest otwarty na krytykę i rzeczowe argumenty,
  g) posiada podstawowe umiejętności interpersonalne, umie nawiązywać i podtrzymać kontakty międzyludzkie, rozumie znaczenie wizerunku w życiu publicznym,
  h) jest przygotowany do inicjowania i animowania wspólnych przedsięwzięć społecznych i badawczych,
  i) wykazuje gotowość zrozumienia odmiennych postaw, wartości i stanowisk.
  PRAKTYKA:
  Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 4 tygodni, co przy zastosowaniu odpowiednich regulacji dotyczących ogólnego czasu pracy, daje 160 godzin. Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku socjologia oraz być związany z realizowanym przez studenta kształceniem specjalnościowym. Celem praktyk jest umożliwienie studentom zwiększenia swojej atrakcyjności jako przyszłych pracowników poprzez:
  a) możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania różnych podmiotów i instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach
  b) poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku i specjalności;
  c) zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością;
  d) rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w warunkach zawodowych;
  e) przygotowanie do samodzielnej pracy i uzmysłowienie odpowiedzialności za powierzone zadania;
  f) kształtowanie umiejętności niezbędnych w realizacji pracy dyplomowej (m.in. analitycznych, organizacyjnych, pracy zespołowej);
  g) poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
  h) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy (aktywizacja studenta na rynku pracy);
  i) identyfikacja z zawodem.
  Praktykodawcom praktyki dają możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy lub stażu.
  Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów: – 80 godz. – po 2 semestrze. i 80 godz. – po 4 semestrze. Praktyki realizowane są w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach społecznych i gospodarczych oraz różnego typu mediach
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Przewiduje się, że absolwent socjologii będzie mógł podjąć pracę w: • urzędach i instytucjach publicznych (państwowych, samorządowych, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, zakładach resocjalizacyjnych, penitencjarnych); • mediach (prasie, radiu, telewizji); • agencjach public relations i w agencjach reklamowych; • firmach doradztwa personalnego; • instytucjach kulturalno - oświatowych; • ośrodkach badań opinii społecznej i innych ośrodkach badawczych; • Instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO); • partiach politycznych i sztabach wyborczych; • organizacjach rządowych i pozarządowych; • małych firmach i wielkich korporacjach; • podjąć samozatrudnienie.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0