Socjologia nowych mediów - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Socjologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent/Absolwentka socjologicznych studiów I stopnia specjalności socjologii nowych mediów posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych i humanistycznych. Ma systematyczną wiedzę o procesach wymarzania i utrzymania ładu społecznego oraz socjalizacji, a także dysfunkcjach w przebiegu tych procesów, zna różne rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz ich wzajemne powiązania, ma podstawową wiedzę teoretyczną na temat więzi społecznych oraz ich przemian we współczesnym społeczeństwie. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwala rozumieć zjawiska oraz procesy społeczne. Absolwent/Absolwentka potrafi zastosować ją w odniesieniu do intensywnie zmieniającej się rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem procesów informatyzacji społeczeństw, wpływu nowych mediów na relacje międzyludzkie i tworzenia się — za sprawą nowych środków komunikacji — nowych społeczności, wspólnot i sieci społecznych. Absolwent/Absolwentka specjalności socjologia nowych mediów umie rozpoznawać, analizować, diagnozować i wyjaśniać zmiany społeczne zachodzące we współczesnym społeczeństwie, w szczególności zmiany społeczne związane z procesami informatyzacji, cyfryzacji, usieciowienia. Potrafi eksplorować, wyjaśniać i krytycznie oceniać problemy społeczne wiążące się z rozwojem nowych mediów uwzględniając różne perspektywy badawcze. Rozumie, diagnozuje i wyjaśnia różne aspekty komunikowania społecznego. Zna uwarunkowania społeczne i rynkowe funkcjonowania mediów, w tym nowych mediów. Umiejętnie wykorzystuje jakościowe i ilościowe metody badań korzystając z odpowiednich programów komputerowych (np. z pakietu do analiz statystycznych SPSS). Wszechstronna, ogólna i specjalistyczna wiedza uzyskana w trakcie studiów licencjackich umożliwia podejmowanie prac badawczych i analitycznych w obszarze problemów społecznych, w szczególności w odniesieniu do warunków życia w społeczeństwie informacyjnym i zastosować ją praktycznie w zakresie analiz nowych mediów. Absolwent/Absolwentka jest przygotowany/a do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit, jak również do podjęcia studiów drugiego stopnia. Umie podejmować: - prace badawcze w zakresie analizy nowych mediów, - badania opinii publiczną, - współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, - działanie w zakresie reklamy, komunikacji społecznej i public relations. Potencjalne obszary zatrudnienia Oferta edukacyjna specjalności socjologia nowych mediów uwzględnia intensywne zmiany dokonujące się we współczesnym społeczeństwie i potrzeby rynku pracy. Nowoczesne gałęzie gospodarki i poszczególne przedsiębiorstwa poszukują bowiem specjalistów mogących aktywnie włączyć się w tworzenie społeczeństwa wiedzy. Z drugiej strony rozwijające się media elektroniczne, a zwłaszcza media i serwisy społecznościowe przejawiają zainteresowanie zatrudnieniem osób, które potrafiłyby powiązać wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami praktycznymi w zakresie nowych mediów. W związku z tym w nowej kulturze rzeczywistej wirtualności absolwenci tej specjalności są przygotowywani do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych różnych szczebli, placówkach badawczych, mediach (ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów), organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach sektora nauki, badań, rozwoju i usług. Absolwenci mogą podjąć pracę jako analitycy i organizatorzy mediów, specjaliści ds. badania mediów, specjaliści ds. badań opinii publicznej, specjaliści ds. tworzenia i realizacji systemów komunikacji, doradcy ds. komunikacji medialnej, członkowie zespołów badawczych, animatorzy kultury (zwłaszcza cyberkultury) i rynku mediów.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0