Demografia społeczna

Social Demography

2019Z

Kod przedmiotu1940S1-DEMSPOL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Scholar, 2005 2) Holzer J. Z., Demografia, PWE, 2003 3) Praca zbiorowa, Rocznik Demograficzny 2018, GUS, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi