Dyskurs medialny

2021Z

Kod przedmiotu1940S1-DM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającesocjologia masowego komunikowania
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu analizy treści multimedialnych
Opis ćwiczeń1. Zróżnicowane odmiany dyskursu (od perspektywy językoznawczej do komunikacyjnej); 2. Formaty medialne występujące w dyskursie postrzeganym jako strumień informacyjny; 3. Metodologia sprzyjająca analizie dyskursu właściwego mediom zinstytucjonalizowanym i interaktywnym.
Opis wykładówCykl wykładów poświęcony jest metodom identyfikowania dyskursów, analizie ich budowy, związkom ze zjawiskiem medialności, które doprowadziło do wykrystalizowania się odmiany dyskursu medialnego. Tematyka wykładów dotyka również przemian dokonujących się w sferze społecznej – społeczeństwa spektaklu i procesu konstruowania nowego światoobrazu – kultury transparencji. W toku wykładów studenci poznają najnowsze trendy w metodologii badań dyskursu medialnego powiązane z treściami wielomedialnymi dostępnymi dzięki funkcjonowaniu tzw. starych i nowych mediów, w szczególności mediów ekranowych, mediów telematycznych, mediów hybrydalnych.
Cel kształceniaPodstawowe cele kształcenia dotyczą wiedzy o cechach dystynktywnych, tworzywie konstytuującym dyskurs medialny. Poza podstawowymi celami specjalistycznymi studenci doskonalą umiejętności czynnościowego, selektywnego i celowego doboru materiału badawczego i instrumentów analityczno-interpretacyjnych. Doskonalą umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności werbalizowania i wizualizowania wyników swoich akademickich dociekań.
Literatura podstawowa1) Baldry A., Thibault P.,, Multimodal Transcription and Text Analysis, Wyd. Equinox, 2006 2) Debord Guy,, Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, Wyd. PIW, Warszawa, 2006 3) Fleischer M., Teoria kultury i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne podstawy, Wyd. DSW TWP, Wrocław, 2002 4) Jarecka U., Propaganda słusznej wojny. Media wizualne wobec konfliktów zbrojnych, Wyd. IFiS PAN, Warszawa, 2008 5) Kalaga W, , Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, wyd. Universitas, Kraków, 2008 6) Labocha Janina, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej., wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009
Literatura uzupełniająca1) Van Dijk Teun A.,, wyd. Wyd. Warszawa, Dyskurs jako struktura i proces. Praca zbiorowa, 2001r., tom 2) Kita M. (red.), przy współ. J. Grzeni,, wyd. wyd. Katowice., Dialog a nowe media, 2004r., tom 3) Plisiecki J. (red.), wyd. wyd. Warszawa, Stare i nowe media w procesie komunikacji społecznej, 2003r., tom
Uwagi