Ekonomia

2019Z

Kod przedmiotu1940S1-EKONOM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówZagadnienia wstępne. Ekonomia w systemie nauk. Przedmiot i zakres ekonomii, Podstawowe klasyfikacje: ekonomia pozytywna i normatywna, makro i mikroekonomia. Istota procesu gospodarowania. Problem rzadkości (potrzeby vs zasoby). Racjonalność i efektywność gospodarowania. Rynek i państwo. Podmioty gospodarcze. Zasady działania mechanizmu rynkowego. Klasyfikacje i struktury rynków. Mikroanaliza rynku. Popyt, podaż; (determinanty) i równowaga rynkowa . Rola cen w gospodarce. Konsument. Teoria wyboru konsumenta (użyteczność całkowita, użyteczność marginalna, krzywe obojętności, ograniczenia budżetowe i optimum konsumenta). Alternatywne teorie konsumpcji. Producent. Teoria wyboru producenta. Równowaga producenta. Formy przedsiębiorstw. Analiza makroekonomiczna. Miary efektów działalności gospodarczej, produkt krajowy brutto, dochód narodowy. Proces tworzenia wartości i produkcji finalnej w gospodarce. Monetarna i fiskalna polityka państwa. Ewolucja i funkcje pieniądza. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Budżet państwa. Podatki jako źródło wpływów budżetowych. Podstawowe problemy gospodarki: inflacja, bezrobocie. Przyczyny, rodzaje i skutki inflacji. Rodzaje, pomiar, klasyfikacje, i metody przeciwdziałania bezrobociu. Teorie cyklu i wzrostu gospodarczego. Wahania koniunktury (fazy cyklu). Modele wzrostu gospodarczego. Współczesne kryzysy ekonomiczne. Współczesna gospodarka światowa. Globalizacja vs regionalizacja. Najnowsze kierunki rozwoju myśli ekonomicznej.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami analizy ekonomicznej w skali mikro, mezo oraz makro.
Literatura podstawowa1) Milewski R., , Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa, 2009 2) Czarny B.,, Podstawy ekonomii, Warszawa, 2011 3) Jasiński L.,, Podstawy ekonomii, Warszawa, 2013 4) Jarmołowicz W.,, Ekonomia: zagadnienia wybrane, Poznań, 2011 5) Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca1) red. M. Żukowski, wyd. Lublin, Ekonomia zarys wykładu, 2005r., tom 2) Księżyk M., , wyd. Kraków, Podstawowe zagadnienia ekonomii, 2002r., tom
Uwagiwyposażenie sali w rzutnik multimedialny