Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej 1

2019L

Kod przedmiotu1940S1-HMSIMSPI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy socjologii
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1.Demokracja ateńska w kształtowaniu myśli społecznej, 2.Filozoficzne źródła w teorii społeczeństwa - Cynicy, Sofiści, Stoicka myśl społeczna, Epikureizm, 3.Sokrates, 4.Platon,5.Arystoteles. Idea umowy społecznej - John Locke - Thomas Hobbes Jean-Jacques Rousseau; 6.Społeczne nurty filozoficzne - René Descartes; 7.Społeczna filozofia Oświecenia - Oświecenie brytyjskie: David Hume, Adam Smith 8.Oświecenie Niemieckie - Georg Wilhelm Friedrich Hegel , Johann Gottfried Von Herder; Stanisław Staszic
Opis wykładów1) Pierwsze przejawy socjologicznego myślenia w Grecji; 2) Teoria Państwa-Miasta; 3) Nowe problemy społecznych zainteresowań: Stoicy – etyka; chrześcijaństwo; 4) Społeczna myśl św. Augustyna; średniowieczny organicyzm – św. Tomasz z Akwinu; reformacyjna; 5) Myśl społeczna okresu Odrodzenia: Macchiavelli, Bodin, myśliciele utopijni. - siedemnastowieczna doktryna prawa naturalnego: Hobbes, Locke; 6) Myśl społeczna Epoki Oświecenia: we Francji; w Szkocji; w Niemczech
Cel kształcenia1) przybliżyć i zachęcić do samodzielnej refleksji nad jednym z kluczowych elementów współczesnego życia publicznego; 2) wprowadzić naukowe pogłębienie problematyki obarczonej znacznym bagażem stereotypów; 3) udostępnić polskiemu studentowi wyniki badań oraz dorobek teoretyczny znaczących badaczy światowych.
Literatura podstawowa1) Szacki J., , Historia myśli socjologicznej. , wyd. PWN,, 2000; 2) Saint-Simon Claude-Henri,, Krótka historia industrii [w:] Saint-Simon C.H., "Pisma wybrane",, wyd. PWN, 1956, s. s.169-189; 3) Podgórski R., Historia myśli społecznej, wyd. Contact , 2012
Literatura uzupełniająca1) Weber M., wyd. PWN, Warszawa, Elementy teorii socjologicznych, 1975r., tom 2) Mead G. H.,, wyd. PWN, Warszawa, Umysł, osobowość i społeczeństwo, 1975r., tom 3) Marks K., wyd. Wyd. KiW, Warszawa, Pisma wybrane, 1979r., tom 4) Durkheim E.,, wyd. PWN, Warszawa, Elementarne formy życia religijnego, 1990r., tom 5) Skarga B.,, wyd. Wyd. PWN, Warszawa, Comte , 1966r., tom 6) Pareto V., , wyd. PWN, Warszawa, Uczucia i działania, 1994r., tom
Uwagi-