Przedmiot fakultatywny

2021L

Kod przedmiotu1940S1-PFAK2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Okólski M., Modernizacyjna rola migracji , t. Nr 46/(104, CMR Working Papers, 2011 2) Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Scholar, 2009 3) Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, UW, 2005 4) Okólski M., Jaźwińska E. (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Scholar, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi