Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Preparation and Realisation of a Research Project

2021Z

Kod przedmiotu1940S1-PIRPB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetodologia nauk społecznych, Metody badań społecznych
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć i terminów, znajomość metod i technik badań społecznych
Opis ćwiczeńW ramach ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z kolejnymi etapami postępowania badawczego. Przygotowanie i realizacja projektu obejmuje: opracowanie bibliografii z zakresu wybranego tematu, określenie problematyki badawczej, hipotez, operacjonalizację pojęć, dobór próby, metod i technik badań oraz konstrukcję narzędzi, pilotaż, realizację badań właściwych, zgromadzenie i analizę danych empirycznych, sporządzenie końcowego raportu z badań.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą procedury badawczej, kolejnymi etapami postępowania badawczego, projektowania i realizacji badań, jak również zespołowego przygotowania i opracowania wyników.
Literatura podstawowa1) Babbie E., Badania społeczne w praktyce , PWN, Warszawa, 2004 2) Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.,, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań, 2001 3) Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, "Śląsk", Katowice, 1995 4) Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa, 2008 5) Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa, 2008 6) Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa, 1985 7) Daniłowicz P., Sawiński Z., Sztabiński F., Sztabiński P., Wejland A., Podręcznik socjologicznych badań ankietowych, IFiS PAN, Warszawa, 1992
Literatura uzupełniająca1) Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa, 2004
Uwagi