Psychologia społeczna

Social Psychology

2019Z

Kod przedmiotu1940S1-PSYCHSPOL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW czasie ćwiczeń rozwijane będą oraz poszerzane zagadnienia zasygnalizowane na wykładach. W ramach analizy literatury przedmiotu i dyskusji studenci zapoznają się z terminami, determinantami i charakterystyką poszczególnych zjawisk i procesów. Uzupełnienie stanowić będą przykłady najważniejszych eksperymentów z psychologii społecznej.
Opis wykładówW trakcie wykładów zaprezentowane zostanie terminologia, przedmiot, metody oraz osiągnięcia badawcze psychologii społecznej. Poruszane będą zagadnienia związane z samowiedzą, postrzeganiem siebie i innych osób, postawami, atrakcyjnością interpersonalną i jej uwarunkowaniami oraz relacjami interpersonalnymi w grupie społecznej. Studenci zapoznani zostaną również z mechanizmami współpracy, współdziałania, zależności, konfliktu i agresji oraz zachowań prospołecznych. W czasie wykładów zasygnalizowane będą także kwestie dotyczące autoprezentacji, asertywności, empatii oraz psychologii konsumenta i reklamy.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii społecznej. Tematyka zajęć koncentruje się wokół procesów funkcjonowania człowieka w relacjach grupowych i szeroko pojętym społeczeństwie. Problematyka będzie przedstawiana pod kątem najważniejszych pojęć, koncepcji teoretycznych oraz wyników badań z uwzględnieniem możliwości zastosowania nabytej wiedzy w praktyce socjologa.
Literatura podstawowa1) Argyle Michael, Psychologia stosunków międzyludzkich, GWP, Gdańsk Wyd. PWN, Warszawa, 2001 2) Domachowski Waldemar, Przewodnik po psychologii społecznej, PWN, Warszawa, 2004 3) Wojceiszke Bogdan, Psychologia społeczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, 2012 4) Wosińska Wilhelmina,, Psychologia życia społecznego, Wyd. GWP, Gdańsk , 2004 5) Stanisławiak Barbara (red.), , Szkice z psychologii społecznej,, Wyd. WSP, Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca1) Lewicka Maria (red.), Kwartalnik Psychologia Społeczna, Wyd. Scholar, Warszawa, 2006-2018 2) Białek Bogdan (red.), Miesięcznik Psychologiczny Charaktery, Wyd. Charaktery, 2018 3) Doliński Dariusz, Psychologia wpływu społecznego, Wyd. Naukowe Scholar, 2006 4) Zimbardo Phillip, Gerrig Richard, Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2014 5) Cialdini Robert, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk, 2013 6) Hock Robert (red.), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, , GWP, Gdańsk, 2004, s. s. 341-374
Uwagibrak