Socjologia organizacji

2020Z

Kod przedmiotu1940S1-SCOR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzająceWstęp do socjologii
Wymagania wstępnewiedza wprowadzająca do Socjologii
Opis ćwiczeńĆwiczenia zawierają analizę typowych zachowań i stereotypów funkcjonujących w środowisku pracy, pozwalając studentom dokonać ich oceny i zapoznać się ze sposobami ich kształtowania. 1. Socjologia ogólna a socjologia organizacji 2. Rekrutacja i selekcja pracowników 3. Zachowanie człowieka w organizacji (w tym: oddziaływanie, podejmowanie decyzji, współpraca, rywalizacja) 4. Budowanie efektywnych zespołów 5. Systemy motywacyjne w firmie 6. Komunikacja interpersonalna 7. Stres i wypalenie zawodowe 8. Dysfunkcje w środowisku pracy (w tym: mobbing, molestowanie, konflikty, romanse)
Opis wykładówWykłady obejmują analizę oraz interpretację tekstów źródłowych, a także regulacji prawnych i aktualnych opisywanych w czasopismach. Zawierają treści dotyczące środowiska pracy i sposobu funkcjonowania pracowników w tym środowisku. Wskazują jak pracownik funkcjonuje w środowisku pracy i jakie czynniki wpływają na jego indywidualne i grupowe zaangażowanie.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania i analizowania zagadnień socjologii organizacji oraz identyfikowania problemów i sposobów ich rozwiązywania w środowisku pracy.
Literatura podstawowa1) B.Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji , PWE. Warszawa, 2002 2) J.E.Karney, Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów Sp.z o.o. Warszawa, 1998
Literatura uzupełniająca1) B. Szacka , Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa. Warszawa, 2003 2) Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN. Warszawa, 2000
Uwagi