Socjologia gospodarki i konsumpcji

Sociology of Economy and Consumption

2021Z

Kod przedmiotu1940S1-SGIK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceSocjologia organizacji
Wymagania wstępneWiadomosci w zakresie funkcjonowania organizacji w gospodarce
Opis ćwiczeńGłówni aktorzy sfery ekonomicznej (pracodawcy, pracobiorcy, organizacje pracownicze, menedżerowie, akcjonariusze). Podstawowe typy relacji między nimi (przetarg, współdziałanie, konflikt). Konsumpcja i czynniki ją określające. Kształtowanie zachowań gospodarczych; racjonalność w podejmowaniu decyzji. Zachowania konsumenckie jako podstawa segmentacji rynku. Rola mody w konsumpcji, polskie wzory konsumpcji. Element ryzyka w gospodarce. Mentalność ekonomiczna. Podstawy metodologiczne socjologii gospodarki i konsumpcji.
Opis wykładówPerspektywa socjologiczna w ekonomii vs ekonomiczna w socjologii. Modele człowieka działającego w gospodarce w teoriach socjologicznych i ekonomicznych. Siły napędowe społeczno-gospodarczego rozwoju społeczeństw. Typologie i modele zmian społecznych. Prawidłowości i osobliwości procesu gospodarowania. Podstawowe podmioty gospodarcze. Wizje porządku społecznego - ile państwa w gospodarce? Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego. Kategoria racjonalności gospodarowania w wymiarze jednostkowym i globalnym. Racjonalność ekonomiczna i społeczna. Społeczne dylematy podejmowania decyzji gospodarczych, element ryzyka. Sprawiedliwość społeczna w sferze gospodarki. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania i skutki procesu transformacji w Polsce
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i kategoriami pojęciowymi socjologii gospodarki i konsumpcji oraz kształcenie analitycznego podejścia do realiów gospodarczych, a także społeczeństwa konsumpcyjnego i wzorów konsumpcji.
Literatura podstawowa1) Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki , Warszawa, 2008 2) Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy, teoria, empiria, Warszawa, 2001 3) Sitek W., Między rynkiem a civil society. Konteksty badań socjologicznych, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca1) Krzykała F., Wprowadzenie do metod i technik socjologii gospodarczej, Koszalin, 1997 2) Zalega T., Konsumpcja: determinanty, teorie, modele, Warszawa, 2012 3) Konecki K., Tobera P., Buchner-Jeziorska A., Socjologia gospodarki. Rynek, instytucje, zarządzanie, Łódź, 2002
Uwagi