Socjologia konfliktów społecznych

2020Z

Kod przedmiotu1940S1-SKS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Konflikt społeczny. Rodzaje i definicje, 2.Konflikt społeczny jako „walka klas”, 3.Konflikt w społeczeństwie przemysłowym.Funkcje konfliktu, 4. Konflikty etniczne (była Jugosławia, Rawanda), 5. Konflikt polityczny w Polsce, 6.Konflikt w wymiarze globalnym, 7.Konflikt w wymiarze lokalnym.
Opis wykładów1. Powstanie teorii konfliktu (K. Marks, M. Weber, G. Simmel) 2. Teoria dialektyczna (R. Dahrendorf) 3. Funkcjonalna teoria konfliktu (A. L. Coser) 4. Syntetyczna teoria konfliktu ( J. Turner) 5. Teorie neoweberowskie. Podjeście analityczne (R. Collins) 6. Teorie konfliktu w socjologii historyczno-porównawczej 7. Teorie neomarksowskie. Teorie nierówności i stratyfikacji związanych z płcią
Cel kształceniaZaznajomienie słuchaczy z socjologicznym ujęciem konfliktów społecznych; uwrażliwienie na konstruktywne aspekty niektórych typów konfliktów społecznych; przekazanie wiedzy na temat podstaw zarządzania konfliktami społecznymi.
Literatura podstawowa1) J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, 2012 2) J. Mucha, Konflikt i społeczeństwo, PWN, 1978 3) D. Borecka-Biernat, M. Cywińska (red.),, Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, Difin, 2015 4) J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, 2005
Literatura uzupełniająca1) red. P. Sztompka, M. Kucia, Socjologia. Lektury, Znak, 2005 2) J. J. Lipski, Dwa patriotyzmy, Otwarta Rzeczpopolita, 2010 3) B. Barber, Dżihad contra McŚwiat, Muza, 1998 4) S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, 1997 5) Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Społeczne przestrzenie konfliktów etnicznych, t. Seria Nowa, Górnośląskie Studia Socjologiczne, 2012, s. 11-27 6) R. Legutko, Esej o polskiej duszy, Ośrodek Myśli Politycznej, 2008
Uwagi