Społeczeństwo obywatelskie i jego struktury

Civil Society and Its Structures

2021L

Kod przedmiotu1940S1-SOIJS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy socjologii
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńCelem ćwiczeń będzie zapoznanie się z formalnymi i nieformalnymi inicjatywami podejmowanymi w społecznościach lokalnych jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego. Dodatkowo, ćwiczenia będą poświęcone na naukę tworzenia projektu lokalnego.
Opis wykładów1. Społeczeństwo obywatelskie – historia pojęcia i koncepcji. Funkcje społeczeństwa obywatelskiego. Tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego przed 1989 rokiem. 2. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w III Rzeczypospolitej. Instytucje społeczeństwa obywatelskiego: partie polityczne, ruchy społeczne, ruchy miejskie, grupy interesu. 3. Kapitał społeczny i dobro wspólne – główne pojęcia. Klasyczne teorie kapitału społecznego wg P. Bourdieu, J. Colemana i R. Putnama. 4. Zaufanie społeczne i gotowość do współpracy. Teoretycy i teorie zaufania w socjologii. 5. Polski sektor pozarządowy – definicje, historia, funkcje. Stan polskiego sektora pozarządowego w liczbach.6. Filantropia. 7. Wolontariat i wolontariusze. 8. Aspekty prawne zakładania stowarzyszeń w Polsce. 9. Rodzaje stowarzyszeń. Fundacje – aspekty prawne funkcjonowania. 10. Współpraca sektora pozarządowego z administracją publiczną. 11. Działalność ponadnarodowych i ogólnopolskich organizacji pozarządowych
Cel kształceniaCelem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów: z kluczowymi stanowiskami teoretycznymi obowiązującymi współcześnie w badaniach nad społeczeństwem obywatelskim, wyposażenie studenta/studentki w wiedzę dotyczącą istoty samego społeczeństwa obywatelskiego, jego składowych i mechanizmów, które je tworzą lub niszczą. Cel to wyposażenie studenta/studentki w wiedzą, która umożliwi samodzielny opis rzeczywistości w wymiarze istniejącego bądź tworzącego się społeczeństwa obywatelskiego.
Literatura podstawowa1) M. Załuska, W. Toczyski, E. Leś, J. Boczoń, , Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice , 1998 2) ) P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), , Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. Trzeci sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa , 2004 3) E. Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2000 4) M. Grabowska, T. Szawiel,, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa , 2001 5) R. Boguszewski (red.), , Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 2016, CBOS, Warszawa, 2016 6) P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, , Wydawnictwo „Znak”, Kraków, 2003 7) -, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003r., Dz. U. 2003, nr 96 z późn. zm. , -, - 8) T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca1) E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa, 2008 2) E. Górski, Rozważania o społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa , 2003
UwagiBrak