Systemy, struktury i procesy społeczne 2

2020L

Kod przedmiotu1940S1-SSIPSII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy socjologii
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć i terminów z zakresu socjologii
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują interpretację tekstów poruszających problematykę systemów, struktur i procesów społecznych w ujęciu różnych orientacji socjologicznych, a także, na ich podstawie, analizę różnych wymiarów strukturalnego zróżnicowania społeczeństwa.
Opis wykładówPojęcie społeczeństwa i systemu społecznego. Struktura społeczna – definicje i ujęcia. Formowanie się i funkcjonowanie struktur społecznych. Makrostruktury, mezostruktury i mikrostruktury społeczne. Paradygmat analizy funkcjonalno-strukturalnej systemu społecznego – ujęcie T. Parsonsa, R.K. Mertona. Funkcjonalizm w koncepcji N. Luhmanna. Zróżnicowania, podziały, nierówności społeczne i ich historyczne uwarunkowania.
Cel kształceniaCEL KSZTAŁCENIA: Celem kształcenia jest analiza różnych wymiarów strukturalnego zróżnicowania społeczeństwa poprzez przedstawienie struktur, systemów i procesów społecznych w różnych ujęciach współczesnej socjologii, a także omówienie ich wzajemnych powiązań oraz funkcji w odniesieniu do społeczeństwa jako całości.
Literatura podstawowa1) J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, , PWN, Warszawa, 2006 2) H. Domański,, Struktura społeczna, Scholar, Warszawa, 2007 3) J. Turowski., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, TN KUL, Lublin, 2000
Literatura uzupełniająca1) Sztompka P., wyd. Znak, Kraków, Socjologia zmian społecznych, 2005r., tom
Uwagi