Statystyka 1

2019L

Kod przedmiotu1940S1-STATYI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia statystyki, które przydatne są w badaniach społecznych. W pierwszym semestrze poruszane są zagadnienia teoretyczne mające charakter wprowadzenia do przedmiotu (statystyka a kwestie związane z metodologią, metodami i technikami badań społecznych), analizy rozkładu jednej zmiennej (zmienna, wskaźnik, indeks, poziomy pomiaru zmiennej) oraz analizy miar zmiennej (miary tendencji centralnej i miary dyspersji). Studenci zapoznawani są także ze sposobami budowy tabel kontyngencji oraz badania związku między dwoma zmiennymi.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, które mogą być przydatne przy ilościowej analizie danych zebranych w trakcie badań społecznych. Student powinien umieć zebrać odpowiednie dla danego problemu badawczego dane, przedstawić hipotezy badawcze oraz dokonać analizy zebranych danych wywołanych lub zastanych.
Literatura podstawowa1) Nawojczyk, Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków: Wyd. SPSS, 2010 2) Wieczorkowska, Grażyna i Jerzy Wierzbiński, Statystyka. Od teorii do praktyki, Warszawa: SCHOLAR, 2011
Literatura uzupełniająca1) Francuz, Piotr i Robert Mackiewicz, wyd. Lublin: Wyd. KUL, Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, 2005r., tom 2) Szwed, Robert, wyd. Lublin: Wyd. KUL, Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, 2009r., tom 3) Lissowski, Grzegorz, Jacek Haman i Mikołaj Jasiński, wyd. Warszawa: Scholar, Podstawy statystyki dla socjologów, 2008r., tom
UwagiBrak