Statystyka 2

2020Z

Kod przedmiotu1940S1-STATYII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia statystyki, które przydatne są w badaniach społecznych. W semestrze drugim (Statystyka 2) wprowadzone zostają zagadnienia statystki indukcyjnej. Oprócz teoretycznego wprowadzenia obejmującego podstawowe zagadnienia prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego studenci poznają testy statystycznej istotności dla jednej próby, dwóch prób (zależnych i niezależnych) oraz jednoczynnikową analizę wariancji, a także test chi-kwadrat.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, które są przydatne przy ilościowej analizie danych zebranych w trakcie badań społecznych. Student powinien umieć zebrać odpowiednie dla danego problemu badawczego dane, przedstawić hipotezy badawcze oraz dokonać analizy zebranych danych wywołanych lub zastanych.
Literatura podstawowa1) Nawojczyk, Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków: Wyd. SPSS, 2010 2) Francuz, Piotr i Robert Mackiewicz, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: Wyd. KUL, 2005 3) Sobczyk, Mieczysław, Statystyka, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2008
Literatura uzupełniająca1) Wieczorkowska, Grażyna i Jerzy Wierzbiński, wyd. Warszawa: Wyd. Scholar, Statystyka. Od teorii do praktyki, 2011r., tom 2) Pavkov, Thomas W. i Kent A Pierce, wyd. Gdańsk: GWP, Do biegu, gotowi – start! Wprowadzenie do SPSS dla Windows, 2005r., tom 3) Lissowski, Grzegorz, Jacek Haman i Mikołaj Jasiński, wyd. Warszawa: Wyd. Scholar, Podstawy statystyki dla socjologów, 2008r., tom
UwagiBrak