Socjologia wizualna

2021Z

Kod przedmiotu1940S1-SW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy socjologii, antropologia kultury, socjologia kultury
Wymagania wstępneznajomość podstaw socjologii i socjologii kultury, umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia, cel i przedmiot socjologii wizualnej. Wizualność w życiu społecznym. Zmiany kultury wizualnej w rozwoju społeczeństw. Materiały wizualne w procesie badawczym socjologa. Z archeologii socjologii wizualnej – klisza fotograficzna, rolka i taśma filmowa, dyskietka. Analiza formalna i kontekstualna kulturowych wytworów wizualnych. Badanie zmiany społecznej metodami socjologii wizualnej. Wizualność jednostki i grupy, a także ikonosfera przestrzeni miejskiej i wiejskiej na przykładach wybranych przez prowadzącego zajęcia i studentów.
Opis wykładówsocjologia wizualna jako subdyscyplina socjologiczna - jej geneza, obszary badawcze, metodologia; miejsce socjologii wizualnej wśród nauk o społecznych i nauk o kulturze; socjologia wizualna a antropologia i etnografia wizualna; materiały wizualne w badaniach socjologicznych – zdjęcia, filmy, prasa, Internet; technika stosowana w badaniach jakościowych – analiza i interpretacja materiałów wizualnych; sposoby wykorzystania fotografii w badaniach socjologicznych: a) dokumentacja badanych (miejsc i osób), b) bodziec lub stymulator w wywiadach, c) wizualizacja, d) autonomiczny nośnik informacji o przedmiocie badanym, e) przedmiot analizy na równych prawach z analizą werbalną; wizualność przestrzeni społecznej.
Cel kształceniaZasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, teorią, metodami i osiągnięciami socjologii wizualnej w zmieniającej się rzeczywistości społecznej z uwzględnieniem starych i nowych mediów. Ponadto uwzględnione zostaną dwa cele, z których pierwszy ma charakter opisowy – odkrycie istotnych cech społeczeństwa, jego kultury i struktury społecznej, drugi zmierza do odkrycia prawidłowości życia społecznego.
Literatura podstawowa1) Frąckowiak M., Krajewski M., Olechnicki K.,, Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Fundacja Bęc Zmiana i UAM, Warszawa, 2011 2) Banks M.,, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wyd. PWN, Warszawa, 2009 3) Burgess J., Green J.,, Youtube. Wideo online a kultura uczestnictwa, PWN, Warszawa, 2011 4) Kaczmarek J. (red.), Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej, Wyd. UAM, Poznań, 2004 5) Olechnicki K. *red.), Obrazy w działaniu. studia z socjologii i antropologii obrazu, Wyd. UMK, Toruń, 2003 6) Olechnicki K., Ferenc T., (red.), Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu,, Wyd. UMK, Toruń , 2008 7) Olechnicki K., Antropologia obrazu,, Wyd, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2003 8) Kamilla Biskupska, Paweł Apollo, (red.), Społeczeństwo w obiektywie,, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2009; 9) Sztompka P., , Socjologia wizualna,, PWN, Warszawa, 2005 10) Krajewski, , Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery,, Wyd. UAM, Poznań, 2008
Literatura uzupełniająca1) Bergström B., Komunikacja wizualna, PWN, Warszawa, 2009 2) Krajewski M., Kaczmarek J. (red.), Co widać?, Wyd. UAM, Poznań, 2006 3) Drozdowski Rafał,, Obraza na obrazy. strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących, Wyd. UAM, Poznań, 2006 4) Drozdowski Rafał, Krajewski Marek,, Za fotografię. W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, Wyd. Ha!art, Warszawa, 2010 5) Durham G.M., , Efekt Lolity. Wizerunek nastolatek we współczesnych mediach, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2010 6) Jurkowski H.,, Przemiany ikonosfery. Wizualny kontekst sztuki teatru, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2009 7) Olechnicki Krzysztof, , Fotoblogi pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, WAiP, Warszawa, 2009 8) Pink Sarah, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Wyd. UJ, Kraków, 2009 9) Rose Gillian, , Interpretacja materiałów wizualnych, PWN, Warszawa , 2010
Uwagi