Socjologia zmiany społecznej

2019L

Kod przedmiotu1940S1-SZS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1.Definiowanie zmiany społecznej, 2. Postęp i trauma, 3. Wizje historii: ewolucjonizm i neoewolucjonizm, 4.Wizje historii: modernizacja, cykle historyczne, 5. Wizje historii: materializm historyczny, 6.W paradygmacie modernizacji: od społeczeństwa agrarnego do społeczeństwa industrialnego, 7.Nowoczesność i ponowoczesność, 8. Społeczny i kulturowy wymiar globalizacji, 9. Czynniki zmiany społecznej: idee i jednostki , 10.Rewolucje społeczne, 11. Transformacja systemowa w Polsce: idee i „aktorzy", 12.Transformacja systemowa w Polsce: przemiany struktury społecznej, 13. Transformacja systemowa w Polsce: „kapitalizm polityczny” i „postkomunizm (J. Staniszkis) , 14.Polska w XX i XX i wieku. Prześniona rewolucja czy kataklizm? Narodziny mieszczaństwa czy mentalne zniewolenie?
Opis wykładówIdee postępu i rozwoju. Socjotechnika: projektowanie zmian społecznych. Futurologia i trendologia - przewidywanie zmian. Innowacje społeczne. Innowacje techniczne i ich wpływ na zmiany społeczne. Podmiotowość/sprawczość człowieka. Rola jednostki w procesach zmian społecznych. Inne czynniki zmian. Wybrane zmiany społeczne - globalizacja, sekularyzacja itp.
Cel kształceniaZrozumienie przez studenta kluczowych pojęć związanych z problematyką zmiany społecznej, takich jak: idea postępu i rozwoju; socjotechnika i projektowanie zmian społecznych; futurologia i trendologia - przewidywanie zmian; innowacje społeczne i techniczne oraz ich wpływ na zmiany społeczne; podmiotowość/sprawczość człowieka; rola jednostki w procesach zmian społecznych.
Literatura podstawowa1) P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, 2005 2) I. Krzemiński (red.), ielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989, Łośgraf, 2010 3) J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, 2002
Literatura uzupełniająca1) K. Olechnicki, Aborygeni i stalowe siekierki, , 1993, s. 119-121 2) J. Szacki, Spotkania z utopią, Sic!, 2000 3) H. Hobhouse, Ziarna zmian. Sześć roślin, które zmieniły oblicze świata, Muza, 2001 4) A. Jelonek, K. Tyszka, Koncepcje rozwoju społecznego, PWN, 2001
Uwagi