Uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i kulturze

2021L

Kod przedmiotu1940S1-UMWZSIK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepodstawy socjologii
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć studenci zapoznają się z istotą oraz możliwościami partycypacji młodzieży w społeczeństwie i kulturze. Dyskusji poddane zostaną zarówno tradycyjne jak i nowe formy uczestnictwa w tych obszarach. Analizowane będą wyniki najnowszych badań na temat aktywności młodzieży w sferze politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej. Ponadto wskazane zostaną determinanty oraz bariery warunkujące działalność młodzieży w wymienionych sferach.
Opis wykładów-
Cel kształceniaZajęcia służą socjologicznej refleksji nad kategorią społeczną młodzieży. Zasadniczym ich celem jest zapoznanie studentów z diagnozą uczestnictwa współczesnej młodzieży w różnego rodzaju strukturach, instytucjach, inicjatywach, ruchach społecznych oraz w szeroko rozumianej kulturze. Zajęcia mają również przyczynić się do kształtowania u uczestników kursu świadomości ważności partycypacji obywatelskiej i kulturalnej młodych ludzi.
Literatura podstawowa1) Fatyga B. (red.), Dwie prawdy o aktywności : uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy : raport z badań , Warszawa: ISNS UW, 2005, s. 67-105 2) Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa: SWPS, 2010 3) Szafraniec K., Młodzi 2011, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011, s. 221-300 4) Szafraniec K., Polska młodzież: między apatią, partycypacją a buntem, [w;] Kojder A. (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne", Kraków: WAM i Komitetu Socjologii PAN, 2007, s. 207-235 5) Boni M., Szafraniec K., Batorski D i in. , Młodzi 2018, Warszawa, 2019
Literatura uzupełniająca1) 1) Szlendak T., 2011r., "Nic? Aktywność kulturalna na wsi i w małych miastach, [w:] Bukraba-Rylska I., Burszta W.J., (red.), Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce", wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 53-102 2) Wawro F.W., Waga L., 2004r., "Kultura i uczestnictwo w kulturze – wybrane ujęcia, [w:] Wawro F. W. (red.), Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw", wyd. KUL, Lublin 3) Białecki I., Fatyga B., Kurczewski J. (red.), 2005r., "The Bridge Generation. Complexities, Issues and", wyd. Bruno Mondatori, Milano 4) Fatyga B., 1999r., "Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej", wyd. ISNS UW, Warszawa 5) Fatyga B., 2001r., "Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży", wyd. ISNS UW, Warszawa 6) Jackowska E., Kromolicka B. (red.), 2010r., "Młodzież w XXI wieku. Źródła wzrostu i kryzysów", wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, t.cz.1 i 2. , tom
Uwagi-