Współczesne teorie socjologiczne 2

2020L

Kod przedmiotu1940S1-WTSII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy socjologii.
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńOmówione zostaną teorie socjologiczne ostatnich 70-sięciu lat. Prowadzona będzie dyskusja nad wymiarami ontologicznymi i epistemologicznymi omawianych perspektyw teoretycznych: funkcjonalnego-strukturalizmu, teorii wymiany, interakcjonizmu symbolicznego i jego odmian, neoewolucjonizmu, poststrukturalizmu, teorii postmodernistycznych, teorii racjonalnego wyboru. Dodatkowo dyskusja dotyczyć będzie charakteryzowania metodologicznych implikacji każdej teorii. 1. Przypomnienie klasycznych teorii socjologicznych 2. Funkcjonalizm klasyczny Talcotta Parsonsa 3. Funkcjonalizm Roberta Mertona. Wilberta Moore’a i Kingsley’a Davisa funkcjonalna teoria stratyfikacji 4. Neofunkcjonalizm Niklasa Luhmanna i Jeffrey’a C. Alexandra 5. Teoria konfliktowa w ujęciu Lewisa A. Cosera i Ralfa Dahrendorfa 6. Konfliktowa teoria wymiany Randalla Collinsa 7. Teorie wymiany społecznej – George C. Homans, Peter M. Blau 8. Teorie racjonalnego wyboru – James Coleman i Michael Hechter 9. Teoria wyboru publicznego Mancura Olsona 10. Interakcjonizm symboliczny 11. Dramaturgiczna wizja społeczeństwa Ervinga Goffmana 12. Socjologia fenomenologiczna (Alfred Schütz) 13. Etnometodologia (Harold Garfinkel) 14. Teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej. Jürgen Habermas – teoria działania komunikacyjnego 15. Socjologia jako krytyka społeczna (Charles W. Mills, Alvin Gouldner) 16. Socjobiologia i psychologia ewolucyjna 17. Neoinstytucjonalizm 18. Socjologia historyczna Norberta Eliasa i Charlesa Tilly’ego 19. Strukturalizm (Claude Levi-Strauss) i poststrukturalizm 20. Strukturalizm kulturowy Pierre’a Bourdieu 21. Strukturalizm Michela Foucault 22. Teoria strukturacji Anthony’ego Giddensa 23. Teorie modernizacji i systemu światowego 24. Socjologia postmodernistyczna 26. Podejście konstruktywistyczne w socjologii
Opis wykładówOpisane zostaną teorie socjologiczne ostatnich to 70 lat. Scharakteryzowane będą wymiary ontologiczny i epistemologiczny omawianych perspektyw teoretycznych: funkcjonalnego-strukturalizmu, teorii wymiany, interakcjonizmu symbolicznego i jego odmian, neoewolucjonizmu, poststrukturalizmu, teorii postmodernistycznych, teorii racjonalnego wyboru (Przedmiot jest kontynuacją semestru 3) . Tematyka wykładów: 1. Funkcjonalny strukturalizm i neofunkcjonalizm 2. Teorie konfliktowe 3. Teorie wymiany społecznej 4. Neoewolucjonizm i socjobiologia 5 Interakcjonizm symboliczny i jego odmiany 6. Socjologia radykalna i krytyczna 7. Teoria racjonalnego wyboru, wyboru publicznego i neoinstytucjonalizm 8. Strukturalizm i poststrukturalizm 9. Teoria feministyczne 10. Postmodernizm 11. Socjologia historyczna 12. Teorie modernizacji i systemu światowego.
Cel kształceniaCelem realizowanego kursu jest wyposażenie studenta/tki nań uczęszczających w podstawowy zasób wiedzy z zakresu współczesnych teorii socjologicznych. Chodzi tu w szczególności o założenia ontologiczne i epistemologiczne poszczególnych podejść teoretycznych, ich założenia metodologiczne, powiązania z innymi, np. klasycznymi teoriami socjologicznymi czy dokonaniami innych nauk społecznych i humanistycznych. Dodatkowo za cel stawiane jest wyposażenie uczestnika/czki kursu w dobrą znajomość aparatury pojęciowej poszczególnych teorii oraz wykorzystania tych koncepcji w badaniach empirycznych. Po pozytywnym zaliczeniu przedmiotu student/tka powinien nie tylko dogłębnie znać współczesne socjologiczne teorie ale również winien swobodnie je wykorzystywać w realizacji badań empirycznych oraz przy opisie otaczającej go rzeczywistości. Znajomość przedstawianych tu teorii powinny umożliwić studentom lepsze orientowanie się w zawiłościach świata społecznego.
Literatura podstawowa1) J. Szacki, Historia myśli społecznej, PWN, 2004, s. 857-948 2) J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, 2004, s. Całość. 3) A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesna teorie socjologiczne, t. T 1 i 2, Scholar, 2006, s. Calość 4) G. Skąpska, Niklas Luhmann i teoria systemów społecznych, W: N. Luhmann, Systemy społeczne, NOMOS, 2007, s. VII-XVIII 5) J. Mucha, Konflikt i społeczeństwo, PWN, 1978, s. 128-162 6) T. Szlendak, Co się stało z socjobiologią, t. nr XLVII, , Kultura i społeczeństwo, 2003, s. 3-26 7) G. Skąpska, Neoinstytucjonalizm, W: Encyklopedia Socjologii, t. T 2, Oficyna Naukowa, 1999, s. 323-327
Literatura uzupełniająca1) M. Castells, wyd. PWN, Społeczeństwo sieci, 2007r., tom , 19-42s. 2) A. Elliot, wyd. PWN, Współczesna teoria społeczna, 2011r., tom , Całość.s. 3) A. Materys, J. Mucha, wyd. NOMOS, Nowe perspektywy teorii socjologicznej, 2009r., tom , Wstęp.s. 4) E. Hałas, wyd. Studia Socjologiczne, Osobliwości interakcjonizmu Ervinga Goffmana, 2007r., tom 1, 147-161s. 5) A. Zybertowicz, wyd. Kultura i Historia, Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, 2001r., tom 1, 118-134s. 6) M. Bucholtz, wyd. WAB, U źródeł socjologii procesów społecznych, W: N. Elias, O procesie cywilizacji, 2011r., tom , 5-22s. 7) J. Coleman, wyd. Studia Socjologiczne, Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa, 1991r., tom 1, 7-28s. 8) J. Mucha, wyd. PWN, Socjologia radykalna jako krytyka społeczna. Orientacja redyk lana krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej, 1986r., tom , 53-88s.
UwagiBrak.