Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2020Z

Kod przedmiotu1940S1-WYKMON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy socjologii
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń.
Opis wykładów1. Problematyka etniczności i narodu w historii myśli społecznej 2. Grupa etniczna a naród – podobieństwa i różnice 3. Tożsamość etniczna i narodowa 4. Państwo narodowe 5. Nacjonalizm 6. Konflikty etniczne i narodowe 7. Globalizacja a etniczność i narody
Cel kształceniaCelem prowadzenia kursu jest zapoznanie studentów z problematyką etniczności i narodu. Wyłożona zostanie historia namysłu nad przedmiotowymi zjawiskami od starożytności do wieku dziewiętnastego. Omówiona zostanie twórczość klasyków socjologii (Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, Emila Durkheima, Maxa Webera oraz Floriana Znanieckiego) w kontekście problematyki etniczności i narodu. Krytycznie scharakteryzowane zostaną współczesne perspektywy teoretyczne: prymordializm, modernizm, etnosymbolizm i kulturalizm. Analizie poddana zostanie definicja przedmiotowych zjawisk, omówione zostaną również takie kwestia jak tożsamość etniczna i narodowa, państwo narodowe, nacjonalizm i konflikty etniczne i narodowe. Po realizacji przedmiotu studenci będą mieli możliwość będąc wyposażeni w podstawy wiedzy subdyscypliny samodzielnie analizować rzeczywistość etniczną i narodową. Przedmiot realizowany będzie metodą wykładu problemowego z użyciem technik multimedialnych, zaś jego zaliczeniem będzie pisemny sprawdzian wiadomości.
Literatura podstawowa1) M. Budyta-Budzyńska , Socjologia narodu i stosunków etnicznych, PWN, 2010, s. Całość. 2) K. Jaskułowski , Nacjonalizm bez narodów, FNP, 2009, s. 24-97. 3) T. H. Eriksen, Etniczność i nacjonalizm , UJ, 2013, s. 13-39.
Literatura uzupełniająca1) W. Żelazny, wyd. Poznańskie, Etniczność. Ład-Konflikt-Sprawiedliwość, 2006r., tom , Całość.s. 2) E. Hobsbawm, wyd. Difin, Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, 2010r., tom , Całość.s.
UwagiBrak.