Socjologia nowych mediów - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Socjologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku socjologia trwają 6 semestrów i mają profil ogólnoakademicki.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 2295 – studia stacjonarne.
  Program studiów przez pierwsze dwa lata obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe o charakterze ogólno socjologicznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Na trzecim roku studiów realizowane są przedmioty kierunkowe i specjalnościowe z zakresu wyżej wymienionych specjalności. W programie przewidziano różne formy praktyk zawodowych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej samorządowej, organizacjach społecznych, gospodarczych i różnego typu mediach. Kształcenie obejmuje również uczestnictwo w badaniach terenowych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Wszechstronna, ogólna i specjalistyczna wiedza, uzyskana w trakcie studiów licencjackich, umożliwi absolwentowi podejmowanie prac badawczych i analitycznych w obszarze problemów społecznych, występujących w różnych regionach kraju, a także opracowywanie i wdrażanie programów (w tym unijnych), skierowanych do konkretnych społeczności lokalnych, mniejszości oraz innych grup społecznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Umie podejmować:
  - prace badawcze w zakresie diagnozy problemów społeczno-ekonomicznych społeczności lokalnej,
  - badania opinii publicznej,
  - współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorządowej,
  - analizy obejmujące rożne aspekty współpracy transgranicznej,
  - współdziałanie z mniejszościami etnicznymi, grupami podlegającymi procesowi wykluczenia społecznego i marginalizacji,
  - działanie w zakresie reklamy i public relations.
  Absolwent może podjąć pracę w:
  - administracji państwowej i samorządowej,
  - organizacjach pozarządowych,
  - fundacjach i w obszarze działalności charytatywnej, stowarzyszeniach mniejszości etnicznych, narodowych, emigrantów, uchodźców.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia:
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) ma elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
  b) rozumie rolę refleksji socjologicznej w analizowaniu i kształtowaniu kultury życia publicznego,
  c) ma systematyczną wiedzę o procesach wytwarzania i utrzymania ładu społecznego oraz socjalizacji, a także dysfunkcjach w przebiegu tych procesów,
  d) ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz ich wzajemnych powiązań,
  e) ma podstawową wiedzę teoretyczną na temat więzi społecznych oraz ich przemian we współczesnym społeczeństwie,
  f) ma podstawową wiedzę na temat historii myśli społecznej i socjologicznej,
  g) zna podstawowe współczesne teorie socjologiczne,
  h) zna reguły komunikacji społecznej i interpersonalnej, identyfikuje główne czynniki mogące zakłócać tę komunikację,
  i) ma elementarną wiedzę o etnicznym, kulturowym i religijnym zróżnicowaniu współczesnej Polski i Europy,
  j) zna główne metody i techniki badawcze, a także podejścia badawcze we współczesnej socjologii,
  k) ma podstawową wiedzę w dziedzinie statystyki, zna podstawowe pojęcia i metody,
  l) ma uporządkowaną wiedzę na temat kluczowych subdyscyplin socjologicznych, analizowanych w ich obrębie problemów badawczych i wykorzystywanych koncepcji teoretycznych,
  m) zna strukturę demograficzną i podstawowe trendy demograficzne współczesnej Polski oraz rozumie ich społeczno-polityczne uwarunkowania i konsekwencje,
  n) zna główne kierunki polityki społecznej i rozumie ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i państwa,
  o) zna podstawowe dylematy etyczne związane z zawodem socjologa.
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) posiada umiejętność interpretacji głównych zjawisk społecznych z perspektywy socjologicznej,
  b) potrafi wykorzystać koncepcje i metody badań socjologicznych w analizie wybranych problemów społecznych,
  c) rekonstruuje główne tezy autorów tekstów socjologicznych o niewielkim i średnim poziomie trudności,
  d) potrafi skonstruować proste narzędzie badawcze, wykorzystać je w praktyce badawczej i zinterpretować uzyskane przy jego wykorzystaniu wyniki,
  e) potrafi zastosować w praktyce pakiet obliczeniowy SPSS,
  f) posiada umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnej dotyczącej wybranego zagadnienia socjologicznego, w oparciu o rzetelną bibliografię (teksty źródłowe, encyklopedie, słowniki, podręczniki),
  g) potrafi w jasny i spójny sposób przedstawić wybrany problem społeczny lub badawczy przy wykorzystaniu technik multimedialnych,
  h) potrafi interpretować zjawiska społeczne z perspektywy głównych paradygmatów teoretycznych w socjologii,
  i) posiada podstawowe umiejętności organizacyjne, pozwalające na pracę w zespole, podział zadań i udział we wspólnych projektach,
  j) posiada umiejętność udziału w merytorycznej dyskusji z wykorzystaniem krytycznych argumentów z zakresu swej dyscypliny,
  k) dostrzega społeczno-polityczne uwarunkowania i konsekwencje głównych problemów społecznych, diagnozuje ich przyczyny i proponuje częściowe rozwiązania,
  l) potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i twórczo wykorzystywać informacje z różnych źródeł,
  m) wykazuje poszanowanie dla praw autorskich, właściwie korzysta ze źródeł zastanych,
  n) uzasadnia wybór strategii spośród dostępnych alternatyw w rozwiązywaniu problemów społecznych i badawczych,
  o) przewiduje konsekwencje swoich wyborów etycznych, obywatelskich i badawczych,
  p) potrafi rozstrzygać podstawowe dylematy etyczne związane z zawodem socjologa.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) jest świadomy etycznego wymiaru badań socjologicznych, szanuje prywatność i podmiotowość respondentów,
  b) umie opanować stres i inne emocje związane z wystąpieniami publicznymi, zachowuje się w sposób stabilny i zrównoważony,
  c) posiada umiejętność zrozumiałego wyrażania się na płaszczyźnie werbalnej i niewerbalnej, umie dostosować sposób mówienia do audytorium i sytuacji społecznej,
  d) twórczo wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają nowe media, i umie połączyć je z tradycyjnymi formami bezpośredniej interakcji,
  e) rozumie potrzebę stałego doskonalenia się, wykazuje gotowość do nabywania nowych umiejętności i kompetencji,
  f) wykazuje umiejętność mediacji w sporach, konfliktach, debatach, jest otwarty na krytykę i rzeczowe argumenty,
  g) posiada podstawowe umiejętności interpersonalne, umie nawiązywać i podtrzymać kontakty międzyludzkie, rozumie znaczenie wizerunku w życiu publicznym,
  h) jest przygotowany do inicjowania i animowania wspólnych przedsięwzięć społecznych i badawczych,
  i) wykazuje gotowość zrozumienia odmiennych postaw, wartości i stanowisk.
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 160 godzin. Przedmiot praktyki odpowiadał charakterowi studiów na kierunku socjologia oraz był związany z realizowanym przez studenta kształceniem specjalnościowym. Celem praktyki było: zapoznanie ze specyfiką zawodu wynikającą ze studiowanego kierunku i specjalności; przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnie ze studiowanym kierunkiem i specjalnością; budowanie warsztatu zawodowego zgodnie ze studiowanym kierunkiem i specjalnością.
  Student zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończyły się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę i egzaminem.
  Student złożył pracę dyplomową i zdał egzamin dyplomowy.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent/Absolwentka socjologicznych studiów I stopnia specjalności socjologii nowych mediów posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych i humanistycznych. Ma systematyczną wiedzę o procesach wymarzania i utrzymania ładu społecznego oraz socjalizacji, a także dysfunkcjach w przebiegu tych procesów, zna różne rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz ich wzajemne powiązania, ma podstawową wiedzę teoretyczną na temat więzi społecznych oraz ich przemian we współczesnym społeczeństwie. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwala rozumieć zjawiska oraz procesy społeczne. Absolwent/Absolwentka potrafi zastosować ją w odniesieniu do intensywnie zmieniającej się rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem procesów informatyzacji społeczeństw, wpływu nowych mediów na relacje międzyludzkie i tworzenia się — za sprawą nowych środków komunikacji — nowych społeczności, wspólnot i sieci społecznych. Absolwent/Absolwentka specjalności socjologia nowych mediów umie rozpoznawać, analizować, diagnozować i wyjaśniać zmiany społeczne zachodzące we współczesnym społeczeństwie, w szczególności zmiany społeczne związane z procesami informatyzacji, cyfryzacji, usieciowienia. Potrafi eksplorować, wyjaśniać i krytycznie oceniać problemy społeczne wiążące się z rozwojem nowych mediów uwzględniając różne perspektywy badawcze. Rozumie, diagnozuje i wyjaśnia różne aspekty komunikowania społecznego. Zna uwarunkowania społeczne i rynkowe funkcjonowania mediów, w tym nowych mediów. Umiejętnie wykorzystuje jakościowe i ilościowe metody badań korzystając z odpowiednich programów komputerowych (np. z pakietu do analiz statystycznych SPSS). Wszechstronna, ogólna i specjalistyczna wiedza uzyskana w trakcie studiów licencjackich umożliwia podejmowanie prac badawczych i analitycznych w obszarze problemów społecznych, w szczególności w odniesieniu do warunków życia w społeczeństwie informacyjnym i zastosować ją praktycznie w zakresie analiz nowych mediów. Absolwent/Absolwentka jest przygotowany/a do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit, jak również do podjęcia studiów drugiego stopnia. Umie podejmować: - prace badawcze w zakresie analizy nowych mediów, - badania opinii publiczną, - współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, - działanie w zakresie reklamy, komunikacji społecznej i public relations. Potencjalne obszary zatrudnienia Oferta edukacyjna specjalności socjologia nowych mediów uwzględnia intensywne zmiany dokonujące się we współczesnym społeczeństwie i potrzeby rynku pracy. Nowoczesne gałęzie gospodarki i poszczególne przedsiębiorstwa poszukują bowiem specjalistów mogących aktywnie włączyć się w tworzenie społeczeństwa wiedzy. Z drugiej strony rozwijające się media elektroniczne, a zwłaszcza media i serwisy społecznościowe przejawiają zainteresowanie zatrudnieniem osób, które potrafiłyby powiązać wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami praktycznymi w zakresie nowych mediów. W związku z tym w nowej kulturze rzeczywistej wirtualności absolwenci tej specjalności są przygotowywani do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych różnych szczebli, placówkach badawczych, mediach (ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów), organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach sektora nauki, badań, rozwoju i usług. Absolwenci mogą podjąć pracę jako analitycy i organizatorzy mediów, specjaliści ds. badania mediów, specjaliści ds. badań opinii publicznej, specjaliści ds. tworzenia i realizacji systemów komunikacji, doradcy ds. komunikacji medialnej, członkowie zespołów badawczych, animatorzy kultury (zwłaszcza cyberkultury) i rynku mediów.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ekonomia
3
EGZ
Wykład
30
Filozofia 1
3
ZAL-O
Wykład
30
Logika
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy socjologii 1
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Psychologia społeczna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Demografia społeczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
2
ZAL-O
Wykład
30
Filozofia 2
3
EGZ
Wykład
30
Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej 1
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metodologia nauk społecznych
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy socjologii 2
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Socjologia zmiany społecznej
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Polityka społeczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Statystyka 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej 2
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Systemy, struktury i procesy społeczne 1
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Metody badań społecznych 1
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Socjologia konfliktów społecznych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Socjologia kultury
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Socjologia organizacji
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Statystyka 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne teorie socjologiczne 1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Systemy, struktury i procesy społeczne 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Komunikacja interpersonalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metody badań społecznych 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Pakiet obliczeniowy SPSS
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy marketingu i badań rynkowych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Public relations
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne teorie socjologiczne 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
VI - Praktyka
Praktyka
6,5
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Socjologia gospodarki i konsumpcji
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Socjologia masowego komunikowania
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dyskurs medialny
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia nowych mediów
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Socjologia i antropologia nowych mediów
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Socjologia wizualna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Społeczeństwo informacyjne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Sztuka nowych mediów
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Społeczeństwo obywatelskie i jego struktury
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Języki nowych mediów
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kultura popularna i masowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Marketing i nowe technologie ICT
3
Nowe media w badaniach socjologicznych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot fakultatywny
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i kulturze
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0