Język obcy II

Foreign language II

2021L

Kod przedmiotu37-00-30-II
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnezaliczenie semestru I
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku obcym na poziomie docelowo B2 w zakresie tematycznym dotyczącym życia codziennego: ćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego z zakresu następujących tematów: czas wolny, środki masowego przekazu, doświadczenia życiowe, marzenia i plany na przyszłość, czynności życia codziennego, poczucie szczęścia, pozyskiwanie informacji; gramatyka: formy czasowe, pytania bezpośrednie i pośrednie, odmiana zaimków osobowych, zdania względne, czasowniki modalne; doskonalenie wszystkich sprawności językowych; zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów danego obszaru językowego w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów; wprowadzanie i ćwiczenie kolejnych elementów podstawowej terminologii specjalistycznej z zakresu danego kierunku studiów
Opis wykładów-
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ, pozwalających studentom na posługiwanie się językiem obcym na poziomie docelowo B2 w zakresie tematycznym dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów życia zawodowego, tj. - rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych im spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, uczelni, czasu wolnego itd.; - radzenie sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem; - tworzenie prostych, spójnych wypowiedzi na tematy, które są znane studentom lub ich interesują; - opisywanie doświadczeń, wydarzeń, marzeń, nadziei i aspiracji, z podaniem krótkiego uzasadnienia, opinii i poglądów, wprowadzenie i wyćwiczenie podstawowej terminologii specjalistycznej z zakresu danego kierunku studiów
Literatura podstawowa1) Clare, Antonia; Eales, Frances; Oakes, Steve; Wilson, JJ, Speakout B2, Pearson, 2015 2) Funk, Hermann; Kuhn, Christina, studio [express], Cornelsen, 2017 3) Ślęzak, Agnieszka ; Tokarczyk, Olga, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard, 2012 4) Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon, Market Leader 3rd edition, Pearson, 2010 5) Zespół Prisma, Prisma, Edinumen, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi