Demografia społeczna

Social Demography

2021Z

Kod przedmiotu40S1-DEMSPOL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Demografia - podstawowe cele, zakres i zadania oraz kategorie i pojęcia definicyjne. 2. Metody analiz demograficznych. 3. Źródła danych i badanie procesów demograficznych. 4. Zróżnicowanie społeczne i terytorialne procesów demograficznych 5. Zmiany struktur demograficznych i społecznych w Polsce i na świecie 6. Uwarunkowania procesu demograficznego starzenia się ludności - stan obecny i prognozy ,ĆWICZENIA:Struktury demograficzne ludności w Polsce - analiza kluczowych wskaźników demograficznych - struktura ludności według: płci, wieku, struktury rodzin, stanu cywilnego, wykształcenia, aktywności zawodowej, ruchu naturalnego ludności, małżeństwa i rozwody, płodność i dzietność, umieralność ogółem, umieralność niemowląt, trwanie życia, wskaźniki urbanizacji. Konsekwencje społeczne i gospodarcze zmian ludnościowych (wybrane aspekty). Prognozy demograficzne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa . 2015, , Warszawa 2015., Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2005 2) Op. zbior., Rocznik Demograficzny , GUS, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak