Ekonomia

Economics

2021Z

Kod przedmiotu40S1-EKONOM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Ekonomia jako nauka społeczna – przegląd definicji. 2. Ograniczoność i rzadkość zasobów. 3. Ekonomia normatywna i pozytywna. 4. Popyt i podaż jako główne kategorie analiz rynków ekonomicznych - analiza praw popytu i podaży, determinanty, równowaga rynkowa. 5. Dobra ekonomiczne i potrzeby ludzkie. Klasyfikacje i źródła powstawania. 6. Rola państwa w gospodarce. 7. Gospodarstwa domowe jako podstawowe podmioty gospodarki narodowej. Podstawowe źródła dochodów gospodarstw domowych (dochody całkowite i rozporządzalne). 8. Zbilansowany budżet domowy. Wydatki a dochody. 9. Wynagrodzenia minimalne i średnie w Polsce i UE 10. Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna - charakter, cele i zadania. 11. Ekonomia rynku pracy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Tex, 2000 2) R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, 2017 3) E. Nojszewska, Wprowadzenie do ekonomii, WSiP, 2017 4) M. Frączek, Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka, PWE, 2002 5) J. Unolt, Ekonomiczne problemy rynku pracy, Śląsk, 1998 6) M. Nyk, E. Brzuska, I. Kukulak-Dolata, Ekonomia społeczna. Teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej, Difin, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak