Filozofia 1

Philosophy 1

2021Z

Kod przedmiotu40S1-FILOZI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie i główne koncepcje filozofii. Filozofia a inne dziedziny kultury. Główne dyscypliny filozoficzne, ich przedmiot i podstawowe pytania. Dzieje filozofii europejskiej od starożytności do połowy XIX w.: spór o arche; statyczna i dynamiczna koncepcja bytu i ich konsekwencje; sofiści i Sokrates; idealizm obiektywny Platona; hylemorficzna koncepcja bytu Arystotelesa; szkoły hellenistyczne; neoplatonizm; patrystyka – pojęcie, przedstawiciele, problematyka; św. Augustyn; scholastyka – cechy charakterystyczne i przedstawiciele; św. Tomasz z Akwinu; główne kierunki filozofii renesansu i ich przedstawiciele; Kartezjusz (sceptycyzm metodyczny i jego konsekwencje, antropologia); problem psychofizyczny – geneza, istota i próby jego rozwiązania; D. Hobbes, B. Spinoza, J.J. Rousseau, J. Locke – etyka i filozofia społeczna; B. Pascal (rozum – serce, „zakład Pascala”, godność człowieka); spór o źródła poznania w filozofii nowożytnej; I. Kant (przewrot kopernikański; krytyka metafizyki i jej konsekwencje; formalizm etyczny); idealizm niemiecki (Hegel, Schopenhauer).
Cel kształceniaZapoznanie z głównym kierunkami filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej; kształtowanie umiejętności krytycznej analizy stanowisk w sporach filozoficznych, dostrzegania ich ontycznych i antropologicznych założeń oraz konsekwencji praktycznych; kształtowanie umiejętności dyskutowania i prezentowania własnych opinii.
Literatura podstawowa1) Copleston F., Historia filozofii, t. 1-6, PAX, 1989-2001 2) Ferber R., Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, WAM, 2008 3) Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, PAX, 2000 4) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-2, PWN, 1983 5) Pr. zb., Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1-10, Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, 2000-2009
Literatura uzupełniająca1) Anzenbacher A. , Wprowadzenie do etyki, WAM, 2008 2) Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, WAM, 2007 3) Dupre B., 50 teorii filozofii, które powinieneś znać, PWN, 2008 4) Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, WN PAT, 1992 5) Klein D., Cathcart T., Przychodzi Platon do doktora, Media Rodzina, 2009 6) Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, Znak, 2008 7) Kuderowicz Z., Filozofia nowożytnej Europy, PWN, 2014 8) Migasiński J., Filozofia nowożytna, Stentor, 2011 9) Morris T., Filozofia dla bystrzaków, Septem, 2015 10) Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, RW KUL, 1993-2002 11) Sikora A., Spotkania z filozofią. Od Heraklita do Husserla, Scholar, 2016 12) Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, 2002 13) Wojtysiak J., Filozofia z Pegazem. Pochwała ciekawości. Podręcznik do filozofii, Znak, 2005
Uwagi