Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej 2

History of Sociological Thought and Social Thought 2

2022Z

Kod przedmiotu40S1-HMSIMSPII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPrzegląd głównych koncepcji i prądów w historii myśli społecznej i socjologicznej, w tym wizji państwa, koncepcji umowy społecznej i stanu natury, społeczeństwa obywatelskiego, koncepcji oraz metodologii nauk społecznych i socjologii oraz stratyfikacji społecznej. Omówienie głównych kierunków myśli społecznej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, m.in. niemieckiej socjologii humanistycznej (G. Simmel), freudyzmu, funkcjonalizmu, pragmatyzmu i interakcjonizmu symbolicznego, Szkoły Chicagowskiej, psychologizmu, socjologii humanistycznej Znanieckiego, Szkoły Frankfurckiej.,ĆWICZENIA:Omówienie i interpretacja tekstów źródłowych, reprezentatywnych dla głównych prądów intelektualnych istotnych z punktu widzenia rozwoju myśli społecznej i socjologicznej (renesans, oświecenie, pozytywizm, myśl Durkheima, Webera, Simmela. Kontynuacja treści przekazywanych na zajęciach z przedmiotu Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej 1.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Adorno Theodore, Horkheimer Max, Przemysł kulturalny. Oświecenie jako masowe oszczerstwo, [w:] ciż, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne, w: WTS, t. tom 1, IFiS PAN, Warszawa, 2012, s. s. 138-188 2) Elias Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji zachodniej, PIW, Warszawa, 1980, s. s. 176-197 3) Merton Robert, Paradygmat analizy funkcjonalnej w: Współczesne teorie socjologiczne, t. tom 1, Scholar, Warszawa, 2004, s. 366-375 4) Merton Robert, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PIW, Warszawa 1982, 1982, s. 121-151 5) Znaniecki Florian, Wybór pism w: Szacki Jerzy, Znaniecki,, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1980, s. 228-233, 2 6) Mead Georg, Herbert,, Zabawa, gra i uogólniony inny w: tenże: Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa, 1976, s. s. 212-247 7) Cooley Charles, Jaźń społeczna - znaczenie ja w: Mucha Janusz, Cooley, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1990, s. s. 179-205 8) Ortega y Gasset Jose, Bunt mas, PWN, Warszawa, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi