Logika

Logic

2021Z

Kod przedmiotu40S1-LOG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówziały logiki: logika formalna, semiotyka, ogólna metodologia nauk. Podstawowe pojęcia dotyczące języka. Wybrane kategorie wyrażeń. Zdanie w sensie logiki, zasada sprzeczności, wybrane antynomie. Klasyczny rachunek zdań. Rachunek nazw, sylogistyka Arystotelesa. Uzasadnianie twierdzeń: wynikanie logiczne, wynikanie logiczne a analityczne, wynikanie a wnioskowanie, rodzaje wnioskowań. Definicje wyrażeń: rodzaje definicji, błędy w definiowaniu. Sztuka argumentacji: erystyka, retoryka, perswazja. Elementy logiki formalnej a sztuka przekonywania. ,ĆWICZENIA:Teoria nazw. Definicje. Podstawy klasycznego rachunku zdań. Tautologie klasycznego rachunku zdań. Konsekwencja logiczna. Uzasadnianie twierdzeń. Rachunek nazw, sylogistyka Arystotelesa. Wynikanie logiczne. Sztuka argumentacji. Wypowiedź argumentacyjna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Wydawnictwo PWN, 2005 2) Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Wydawnictwo Znak, 2007 3) Korolko M. , Retoryka i erystyka dla prawników, Wydawnictwa Prawnicze PWN , 2001 4) Malinowski A., Logika dla prawników, LexisNexis, 2009 5) Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentacji, Wydawnictwo PWN, 2005 6) Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo PWN, 1996 7) Trzęsicki K., Logika, nauka i sztuka, Temida 2, 1996 8) Wajszczyk J. , Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo UWM, 2001 9) Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, Wydawnictwo PWN, 1994 10) Ziembiński Z., Logika praktyczna, Wydawnictwo PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
UwagiCelem przedmiotu jest pogłębienie u studenta umiejętności myślenia logicznego, analizy tekstów, umiejętności uzasadniania twierdzeń, a także przygotowanie studenta do udziału w dyskusji.