Metody badań społecznych 2

Social Science Research Methods 2

2022L

Kod przedmiotu40S1-MBSPII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTeoria i empiria w socjologii. Dwa modele metodologii nauk społecznych. Założenia badawcze, konceptualizacja, operacjonalizacja, pomiar. Przedmiot i problematyka badań. Hipotezy badawcze. Zmienne i wskaźniki. Typologia prób i znaczenie doboru próby dla możliwości uogólniania wyników. Przegląd metod badawczych nauk społecznych i ich zastosowań w socjologii. Metoda sondażowa, badań terenowych, eksperymentalna, na materiałach historycznych, panelowa. Techniki badań – wywiad, ankieta, obserwacja. Podstawowe procedury i zasady badań opartych na kwestionariuszach. Kwestionariusz ankiety i jego struktura. Badania pilotażowe i ich funkcje. Zasady opracowywania danych survey’owych. Specyfika badań jakościowych – analiza hermetyczna, analiza znaczeń, analiza kontekstów. Metoda biograficzna i jej odmiany. Metoda teorii ugruntowanej Techniki badań jakościowych – typy wywiadów: swobodny, pogłębiony, narracyjny, focus group. Techniki analizy danych jakościowych – analiza typologiczna. Dokumenty urzędowe, ich rodzaje, ograniczenia, funkcje. Problemy agregacji i de-agregacji danych zawartych w dokumentach urzędowych. Dane z Narodowych Spisów powszechnych, ich analiza i interpretacja. Badania ewaluacyjne i ich znaczenie we współczesnym społeczeństwie.,ĆWICZENIA:Określenie przedmiotu i formułowanie problematyki badawczej. Selekcja zmiennych i stawianie hipotez badawczych. Dobór wskaźników do zmiennych. Rodzaje prób i praktyczne sposoby ich doboru. Zapoznanie się metodami i technikami badawczymi. Wywiad standaryzowany. Zogniskowany wywiad grupowy. Narracyjny wywiad biograficzny. CATI. Techniki projekcyjne. Metoda socjometryczna. Obserwacja. Eksperyment. Rysunek rodziny. Dyferencjał semantyczny. Badanie stereotypów. Badania jakościowe. Analiza danych urzędowych. Wykorzystanie programu SPSS przy doborze próby i do obliczeń wyników badań społecznych. Udział w badaniach ankietowych. Budowa klucza kodowego. Kodowanie ankiety. Analiza danych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, 2003 2) Nachmias Ch. F., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, 2001 3) Nowak S., Metody badań społecznych. Wybór tekstów, PWN, 1965 4) Nowak S. , Metodologia badań społecznych, PWN, 2008 5) Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej , PWN, 1985 6) Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1994 7) Sawiński Z., Sztabiński P, Sztabiński F. (red.), Podręcznik ankietera, SMG/KRC Media, IfiS PAN , 2000 8) Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, 2009 9) Sołoma L, Metody i techniki badań socjologicznych, Wyd. UWM, 2002 10) Sułek A., W terenie, w archiwum i w laboratorium, Wyd. UW, 1990 11) Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi