Miasto w perspektywie socjologicznej

2023Z

Kod przedmiotu40S1-MPS
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówStudent/ka będzie poznawał takie kwestie z zakresu tematyki przedmiotu jak: klasyczne teorie socjologii miasta; obowiązujące dawniej i dziś paradygmaty. Przedstawione zostaną również najnowsze teorie egzystujące w granicach tej subdyscypliny. W ramach kursu analizowane będą również kwestie metodologiczne socjologii miasta oraz wyniki empirycznych badań, których przedmiotem było miasto. Uczestnik/czka kursu zapozna się również z takimi zagadnieniami socjologii miasta jak: historia rozwoju tej kulturowej formy zagospodarowania przestrzeni, jaką jest miasto. Omówione zostaną również czynniki miastotwórcze, analizie poddane zostaną różne wymiary rzeczywistości miejskiej (osadnicza, przestrzenna, administracyjna, funkcjonalna). Zanalizowane zostaną takie zagadnienia jak podział miast wg typów, wewnętrzna analiza miast (dzielnice, centra, osiedla). Poruszona zostanie również tematyka procesów społecznych zachodzących we współczesnych miastach. ,ĆWICZENIA:Uczestnik/czka kursu zapozna się z takimi zagadnieniami socjologii miasta jak: historia rozwoju miast, morfologia miasta, typologia miast i charakterystyka poszczególnych ich typów, procesy społeczne zachodzące w miastach oraz przemiany współczesnych obszarów miejskich.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Mistrzowie sukcesorzy i epigoni: orientacje teoretyczne i metodologiczne w socjologii miasta, [w:] tenże Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, "`Scholar", Warszawa, 2006, s. 13-42 2) A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa, 2010 3) B. Jałowiecki, Ontologiczny i epistemologiczny status przestrzeni, [w:] tenże Społeczne wytwarzanie przestrzeni,, "Scholar", Warszawa, 2010, s. 19-49 4) A. Majer, Współczesna urbanizacja, przemiany i szanse rozwoju miast, [w:] red.G. Gorzelak, M.S. Szczepański, Człowiek – miasto - region. Związki i interakcje,, "Scholar", Warszawa, 2009, s. 249-266 5) A. Karwińska, Społeczne formy architektury, [w:] tenże Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe,, PWN, Warszawa, 2008, s. 56-74
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak.