Podstawy socjologii 1

Fundamentals of Sociology 1

2021Z

Kod przedmiotu40S1-PSI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń1. Twórcy socjologii i historyczne warunki jej powstania, wiedza potoczna a wiedza naukowa. 2. Wewnętrzne zróżnicowanie socjologii, pierwsi teoretycy, podstawowe perspektywy teoretyczne. 3. Kultura jako wyróżnik człowieka - pojęcie kultury, treści kultury, wzór idealny i jawny, wartości, normy, sankcje, rodzaje kultur, podkultura, subkultura, kontrkultura, etnocentryzm, relatywizm kulturowy, kultura społeczeństwa pierwotnego i przemysłowego, kultura bytu, kultura społeczna i symboliczna, znaki, symbole, kultura jako przedmiot zainteresowania socjologii. 4. Zmiana społeczno-kulturowa - marksizm, ewolucjonizm, typy społeczeństw, teorie modernizacji, konwergencji i zależności, działania ludzi oraz ruchy społeczne jako czynniki zmiany. 5. Więź społeczna, styczność przestrzenna, styczność i łączność psychiczna, styczność społeczna, wzajemne oddziaływania, wzory działań społecznych, stosunki społeczne, zależności społeczne. 6. Socjalizacja - pojęcie socjalizacji, osobowość, rola społeczna, tożsamość, rodzaje socjalizacji. 7. Interakcje społeczne - pojęcie interakcji społecznej, interakcje jako przedmiot zainteresowania socjologii, społeczeństwo z perspektywy interakcji. 8. Instytucje społeczne, kontrola społeczna, organizacja społeczna. 9. Zbiorowości społeczne, pary i dwójki, krąg społeczny, grupa, struktura grupy, przynależność do grupy. 10. Rodzaje grup, grupy małe i duże, pierwotne i wtórne, formalne i nieformalne, rodzina. 11. Grupy celowe, biurokracja, państwo, zbiorowości terytorialne. 12. Klasy społeczne, warstwy społeczne, kasty, zbiorowości wyróżniane na podstawie odrębnej kultury, zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań. 13. Zróżnicowanie społeczne społeczeństw ponowoczesnych - śmierć klas, klasa średnia, underclass i marginalizacja społeczna, bezrobocie, bieda,
Opis wykładówSocjologia jako nauka i społeczeństwo jako przedmiot zainteresowania; Twórcy socjologii i historyczne warunki jej powstania; Metody socjologii; Świadomość społeczna; Interakcje społeczne, socjalizacja, kontrola społeczna; Grupy, organizacje, struktury społeczne; Więź społeczna i jej elementy składowe; Pojęcie struktury społecznej. Stratyfikacja społeczna
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Giddens A. , Socjologia, WN PWN, 2004 2) Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Wydawnicza, 2003 3) Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, 2002 4) Berger P., Zaproszenie do socjologii, WN PWN, 1995
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak