Psychologia społeczna

Social Psychology

2021Z

Kod przedmiotu40S1-PSYCHSPOL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPrzedmiot psychologii społecznej; Dysonans poznawczy; Teorie atrybucji; Efekt aureoli/diabelski; Ukryte teorie osobowości; Samospełniające się proroctwo; Rodzaje "Ja"; Porównania społeczne; Podstawowe zniekształcenia samowiedzy; Afektywne/deskryptywne reguły wnioskowania; Trafność spostrzegania i moralizacja obrazu świata; Efekt pierwszeństwa/świeżości; Inklinacja a afekt; Nurt społecznego poznania - jego specyfika i charakterystyka; Procesy grupowe i relacje międzygrupowe; ,ĆWICZENIA:Motywy społeczne; Poznanie społeczne; Przekonania społeczne; Spostrzeganie osób; Spostrzeganie siebie; Samoocena; Postawy; Zmiana postaw; Moralność; Szczęście; Wpływ społeczny; Atrakcyjność interpersonalna; Psychiczne zróżnicowanie płci
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wojciszke, B. , Psychologia społeczna, Scholar, 2011 2) Wojciszke, B. , Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi-