Socjologia organizacji

Sociology of Organization

2022Z

Kod przedmiotu40S1-SCOR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy socjologii
Wymagania wstępnewiedza na temat podstawowych pojęć i klasycznych teorii socjologicznych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykłady obejmują analizę oraz interpretację tekstów źródłowych, a także regulacji prawnych i aktualnych opisywanych w czasopismach. Zawierają treści dotyczące środowiska pracy i sposobu funkcjonowania pracowników w tym środowisku. Wskazują jak pracownik funkcjonuje w środowisku pracy i jakie czynniki wpływają na jego indywidualne i grupowe zaangażowanie.,ĆWICZENIA:Ćwiczenia zawierają analizę typowych zachowań i stereotypów funkcjonujących w środowisku pracy, pozwalając studentom dokonać ich oceny i zapoznać się ze sposobami ich kształtowania. 1. Socjologia ogólna a socjologia organizacji 2. Rekrutacja i selekcja pracowników 3. Zachowanie człowieka w organizacji (w tym: oddziaływanie, podejmowanie decyzji, współpraca, rywalizacja) 4. Budowanie efektywnych zespołów 5. Systemy motywacyjne w firmie 6. Komunikacja interpersonalna 7. Stres i wypalenie zawodowe 8. Dysfunkcje w środowisku pracy (w tym: mobbing, molestowanie, konflikty, romanse)
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami współczesnej teorii z zakresu socjologii organizacji. Wprowadzenie metafor organizacji ma na celu zobrazowanie wielorakich ujęć różnych problemów organizacji i wyrobienie umiejętności twórczego podejścia do omawianych problemów. W sferze empirycznej celem będzie dostrzeganie przez studentów praktyczne wykorzystanie stosowania metod i technik badań socjologicznych w praktyce organizacyjnej. Zdobycie wiedzy z zakresu etyki organizacji.
Literatura podstawowa1) Szacka B. , Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa. Warszawa , 2003 2) J.E.Karney , Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów Sp.z o.o. Warszawa , 1998 3) B.Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE. Warszawa , 2002 4) Makin P., Cooper C., Cox Ch. , Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy., PWN. Warszawa , 2000
Literatura uzupełniająca1) . Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. Wrocław , wyd. Agencja Wydawnicza „Placent”. Warszawa , Kreatywne kierowanie. , 2002r., tom 2) T.Listwan (red) , wyd. . Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. Wrocław , Zarządzanie kadrami. , 1999r., tom 3) Wachowiak P. , wyd. Wyd.Difin. Warszawa , Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych. , 2001r., tom
Uwagi