Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich

2023Z

Kod przedmiotu40S1-SEAROW
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówW ramach wykładów zostaną omówione zagadnienia z zakresu socjologii obszarów wiejskich, elementarne pojęcia oraz teorie i paradygmaty socjologii wsi. Student pozna sposoby definiowania wsi oraz obszaru wiejskiego, zapoznany zostanie ze zjawiskiem dywersyfikacji obszarów wiejskich w Polsce w różnych wymiarach. Treści wykładów dotyczyć będą ponadto perspektyw rozwoju tychże obszarów, w tym także w kontekście integracji europejskiej.,ĆWICZENIA:Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami badawczymi socjologii obszarów wiejskich. Próba pogłębionej refleksji na temat dawnej i obecnej kondycji wsi, uwarunkowań zjawisk i problemów występujących na gruncie polskich obszarów wiejskich, a także na temat wizerunku oraz statusu środowisk wiejskich w dyskursie naukowym i publicznym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gorlach K., Socjologia obszarów wiejskich, Warszawa, 2004 2) Bukraba-Rylska I., Socjologia wsi polskiej, Warszawa, 2008 3) Halamska M., Wiejska Polska na początku XXI wieku, Warszawa, 2013 4) Błąd M., Klepacka-Kołodziejska D., Społecznoekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi