Społeczno-kulturowe determinanty rozwoju regionalnego

2023L

Kod przedmiotu40S1-SKDRR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykłady obejmują przedstawienie głównych teorii ekonomicznych i socjologicznych dotyczących rozwoju społeczno-ekonomicznego, jego czynników klasycznych i nieklasycznych o charakterze społecznym i kulturowym. Przedstawione zostaną w szczególności treści nawiązujące do społecznych i kulturowych czynników rozwoju na poziomie regionalnym. Blok tematyczny wykładów obejmuje następujące zagadnienia: 1). Zmiana społeczna, postęp, rozwój - analiza podstawowych kategorii pojęciowych; 2). Główne koncepcje i teorie rozwoju społeczno gospodarczego regionów; 3). Krytyczne wprowadzenie w analizę miar rozwojowych; 4). Regiony jako kluczowe instytucje rozwoju - zarys socjologii rozwoju regionalnego; 5). Polska polityka regionalna - krytyczna analiza; 6). Rozwój regionalny Warmii i Mazur - podstawy społeczno-ekonomiczne, prawne i finansowe oraz szanse i zagrożenia. ,ĆWICZENIA:Ćwiczenia obejmują krytycznie omówienie literatury przedmiotu w odniesieniu do rozwoju społeczno gospodarczego, jego determinant o charakterze społecznym i gospodarczym. Scharakteryzowane teoretyczne koncepcje rozwoju posłużą do opisu rzeczywistego rozwoju regionów i społeczności lokalnych w Polsce i na świecie. Specjalna uwaga poświęcona zostanie charakterystyce rozwoju Warmii i Mazur. Tematyka poruszana w trakcie realizacji ćwiczeń dotyczyć będzie: 1). Egzogenne i endogenne koncepcje rozwoju regionalnego 2). Ekorozwój i rozwój zrównoważony na poziomie regionalnym 3). Miary i czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionalnym 4). Rozwój regionów Europy i Polski - podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia 5). Rozwój regionalny Warmii i Mazur - analiza kondycji społeczno-gospodarczej. 6). Rozwój regionalny Warmii i Mazur - prognozy rozwoju (analiza dokumentów planistycznych i strategicznych).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Bukowski, Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji, Wydawnictwo UJ, 2011, s. 15 - 25 2) D. Landes, Kultura przesądza prawie o wszystkim, w: Kultura ma znaczenie, pod red. L. E. Harrisona, S. P. Huntingtona, Zysk i spółka, 2003, s. 42 -58 3) K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo UŚ, 2002 4) B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, G. Gorzelak,, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, 2007, s. 133 - 198 5) J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, 2007
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak.