Społeczeństwo obywatelskie i jego struktury

Civil Society and Its Structures

2023L

Kod przedmiotu40S1-SOIJS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy socjologii
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Społeczeństwo obywatelskie – historia pojęcia i koncepcji. Funkcje społeczeństwa obywatelskiego. Tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego przed 1989 rokiem. 2. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w III Rzeczypospolitej. Instytucje społeczeństwa obywatelskiego. 3. Stare i nowe ruchy społeczne, ruchy masowe, kategorie i rodzaje nowych ruchów społecznych, teorie ruchów społecznych wg A. Touraine'a, C. Offe. 4. Kapitał społeczny i dobro wspólne – główne pojęcia. Klasyczne teorie kapitału społecznego wg P. Bourdieu, J. Colemana i R. Putnama. 5. Zaufanie społeczne i gotowość do współpracy. Teoretycy i teorie zaufania w socjologii. 6. Polski sektor pozarządowy – definicje, historia, funkcje. Stan polskiego sektora pozarządowego w liczbach.7. Filantropia. 8. Wolontariat i wolontariusze. 9. Aspekty prawne zakładania stowarzyszeń w Polsce. Rodzaje stowarzyszeń. 10. Fundacje – aspekty prawne zakładania i funkcjonowania. 11. Współpraca sektora pozarządowego z administracją publiczną. 12. Działalność ponadnarodowych i ogólnopolskich organizacji pozarządowych. ,ĆWICZENIA:Celem ćwiczeń będzie zapoznanie się z formalnymi i nieformalnymi inicjatywami podejmowanymi w społecznościach lokalnych jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego. Dodatkowo, ćwiczenia będą poświęcone na naukę tworzenia projektu lokalnego.
Cel kształceniaCelem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów: z kluczowymi stanowiskami teoretycznymi obowiązującymi współcześnie w badaniach nad społeczeństwem obywatelskim, wyposażenie studenta/studentki w wiedzę dotyczącą istoty samego społeczeństwa obywatelskiego, jego składowych i mechanizmów, które je tworzą lub niszczą. Cel to wyposażenie studenta/studentki w wiedzą, która umożliwi samodzielny opis rzeczywistości w wymiarze istniejącego bądź tworzącego się społeczeństwa obywatelskiego.
Literatura podstawowa1) E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa , 2008 2) M. Załuska, W. Toczyski, E. Leś, J. Boczoń,, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice , 1998 3) P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.),, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. Trzeci sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa , 2004 4) E. Leś , Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2000 5) M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa , 2001 6) R. Boguszewski (red.), , Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 2016, CBOS, Warszawa, 2016 7) -, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003r., Dz. U. 2003, nr 96 z późn. zm. , -, - 8) T. Paleczny , Nowe ruchy społeczne , Wydawnictwo UJ, Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca1) E. Wnuk-Lipiński, wyd. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa, Socjologia życia publicznego, 2008r., tom 2) E. Górski, wyd. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa , Rozważania o społeczeństwie obywatelskim, 2003r., tom
UwagiBrak