Zróżnicowanie kulturowe i etniczne w wymiarze regionalnym i lokalnym

2023L

Kod przedmiotu40S1-ZKEWRL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówniejszości w obrębie struktury społecznej: mniejszości seksualne, margines społeczny – outsiderzy; Mniejszości o podłożu kulturowym: kwestie terminologiczne i konteksty znaczeniowe: tożsamość społeczno-kulturowa, etniczność, subiektywne i obiektywne czynniki autoidentyfikacji; mniejszość narodowa a etniczna, zróżnicowanie kulturowe, wielokulturowość; Regionalizm, zróżnicowanie regionalne Polski; Prawne podstawy funkcjonowania mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce,ĆWICZENIA:Pojęcie mniejszości w socjologii i dyskursie społecznym, miejsce mniejszości w strukturze społecznej, status mniejszościowy, stereotypy dotyczące mniejszości, stygmatyzacja, poczucie obcości, dystanse społeczne, ekonomiczne i kulturowe; pojęcie defaworyzacji i wykluczenia społecznego (ekskluzja, marginalizacja); Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce: kontekst historyczny i współczesność (Polska przed i po 1939); Panorama etniczna współczesnej Polski; Zróżnicowanie etniczne Warmii i Mazur; Relacje mniejszość-większość: konflikt i współpraca
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fenton, S., Etniczność, Sic!,, 2007 2) Mucha, J., Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Nomos, 2005 3) Smith, A.D, Etniczne źródła narodów, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, 2009 4) Bokszański, Z., Tożsamości zbiorowe, Wyd. Naukowe PWN, 2007 5) Budyta-Budzyńska, M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Nauk. PWN, 2010 6) Nikitorowicz J., Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 7) Dudra S., Nitschke B., , Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Nomos, 2010 8) Pełczyński G., Mniejsze mniejszości i inne szkice, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 9) Łodziński S., Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989, Scholar, 2005 10) Kurcz Z. (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997 11) Browarek T., Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku, Wyd. UMCS, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak