Filozofia 2

Philosophy 2

2021L

Kod przedmiotu40S1-FILOZII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówGłówne nurty myśli współczesnej: kłopoty z cezurą „współczesności”, pozytywizm i neopozytywizm, fenomenologia, neomarksizm, egzystencjalizm, personalizm, dialogika, strukturalizm, neotomizm, postmodernizm, ekofilozofia.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy na temat filozofii jako ważnej dziedziny ludzkiej aktywności intelektualnej, Zapoznanie z głównymi kierunkami myśli współczesnej; kształtowanie umiejętności krytycznej analizy stanowisk w sporach filozoficznych, dostrzegania ich ontycznych i antropologicznych założeń oraz konsekwencji praktycznych; kształtowanie umiejętności dyskutowania i prezentowania własnych opinii
Literatura podstawowa1) Copleston F., Historia filozofii, t. 7-9, PAX, 1989-2001 2) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3, PWN, 1983 3) Kuderowicz Z. (red.), Filozofia współczesna, t. 1-2, WP, 2001 4) Tischner J. (red.), Filozofia współczesna, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1989 5) Pr. zb., Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1-10, Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, 2000-2009 6) Miś A., Filozofia współczesna. Główne nurty, SCHOLAR, 2007 7) Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 1-2, Znak, 2009
Literatura uzupełniająca1) Coreth E., Ehlen P., Haeffner G., Ricken F., Filozofia XX wieku, ANTYK, 2004 2) Ayer A., Filozofia w XX wieku, PWN, 2003 3) Maciąg K., Wiatr P., Filozofia wobec dylematów współczesności, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016 4) Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku, Michalineum, 1990 5) Sikora A., Spotkania z filozofią. Od Heraklita do Husserla, Scholar, 2016
Uwagi