Metodologia nauk społecznych

Methodology of the Social Sciences

2021L

Kod przedmiotu40S1-METONAUKSP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówematyka zajęć: 1) Metodologia jako nauka o metodach badań naukowych. 2) Pojęcie nauki, metody naukowej, metody badawczej. 3) Problem demarkacji między wiedzą potoczną a wiedzą naukową. Rozwój nauki. 4) Nauki społeczne: perspektywa scjentystyczna i humanistyczna. 5) Cechy absolutne i relatywne zjawisk społecznych. 6) Język nauki. 7) Typy twierdzeń naukowych, zależności przyczynowe, konstruowanie teorii naukowych. 8) Paradygmaty i rewolucje w nauce. 9) Empiryczne uzasadnianie twierdzeń w naukach społecznych: sądy spostrzeżeniowe a obserwacja rozumiejąca. 10) Indukcjonizm vs dedukcjonizm. 11) Wartościowanie w naukach społecznych. 12) Etyka w badaniach socjologicznych. Praktyczne zastosowania socjologii,ĆWICZENIA:Ćwiczenia obejmują analizę tekstów i dyskusję na poniższe tematy: 1. Działalność badawcza człowieka a nauka - tradycja i autorytet, błędy w badaniach, podstawy nauk społecznych, teoria a filozofia, prawidłowości społeczne, język zmiennych, dialektyka badań społecznych, wyjaśnienie idiograficzne i nomotetyczne, teoria indukcyjna i dedukcyjna, dane jakościowe i ilościowe. 2. Paradygmaty, teoria i badania społeczne - makroteoria i mikroteoria, wczesny pozytywizm, darwinizm społeczny, paradygmat konfliktu, symboliczny interakcjonizm, etnometodologia, funkcjonalizm strukturalny, paradygmaty feministyczne, elementy teorii społecznej, tradycyjny model nauki, rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne, związki między teorią a badaniami. 3. Plan badań - cele badań, jednostki analizy, wymiar czasowy - badania przekrojowe i dynamiczne; planowanie projektu badawczego. 4. Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar - poziomy pomiaru, wskaźniki, kryteria jakości pomiaru. 5. Etyka i polityka badań społecznych. 6. Zastosowania badań społecznych - teoria-zbieranie danych- analiza, wykorzystywanie umiejętności badawczych na co dzień.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych , Aletheia, 2011 2) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, 2005 3) J. M. Brzeziński, Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Zysk i S-ka, 2012 4) Nagel E., Struktura nauki, PWN, 1970
Literatura uzupełniająca
Uwagi