Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Preparation and Realisation of a Research Project

2023Z

Kod przedmiotu40S1-PIRPB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetodologia nauk społecznych, Metody badań społecznych
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć i terminów, znajomość metod i technik badań społecznych
Opis ćwiczeńCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą procedury badawczej, kolejnymi etapami postępowania badawczego, projektowania i realizacji badań, jak również zespołowego przygotowania i opracowania wyników
Opis wykładówIA:Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą procedury badawczej, kolejnymi etapami postępowania badawczego, projektowania i realizacji badań, jak również zespołowego przygotowania i opracowania wyników.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą procedury badawczej, kolejnymi etapami postępowania badawczego, projektowania i realizacji badań, jak również zespołowego przygotowania i opracowania wyników.
Literatura podstawowa1) Babbie E., Badania społeczne w praktyce , PWN, Warszawa, 2004 2) Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.,, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań, 2001 3) Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, "Śląsk", Katowice, 1995 4) Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa, 2008 5) Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa, 2008 6) Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa, 1985 7) Daniłowicz P., Sawiński Z., Sztabiński F., Sztabiński P., Wejland A., Podręcznik socjologicznych badań ankietowych, IFiS PAN, Warszawa, 1992
Literatura uzupełniająca1) Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa, 2004
Uwagi