Podstawy marketingu i badań rynkowych

Introduction to Marketing and Market Research

2022L

Kod przedmiotu40S1-PMBR
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Istota marketingu - pojęcie marketingu, system marketingu, funkcje marketingu, orientacja marketingowa przedsiębiorstw. 2. Otoczenie przedsiębiorstwa zorientowanego marketingowo - rynek, podmioty rynku, przedmioty rynku, instytucje rynkowe, samorząd terytorialny, państwo. 3. Marketingowe systemy informacyjne - informacje marketingowe, badania marketingowe, segmentacja rynku. 4. Produkt - produkt i jego atrybuty, wprowadzenie nowego produktu na rynek, cykl życia produktu, marka i znak towarowy, opakowanie, cena. 5. Dystrybucja - rodzaje dystrybucji, rodzaje kanałów dystrybucji, logistyka kanałów dystrybucji, pośrednicy w kanale dystrybucji. 6. Promocja - system komunikacji marketingowej, reklama, promocja sprzedaży, public relations, sprzedaż osobista. 7. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa - określenie celów przedsiębiorstwa, analiza zasobów jako podstawa decyzji strategicznych przedsiębiorstwa, analiza portfelowa strategii marketingowej przedsiębiorstwa, metody scenariuszowe, wybrane strategie przedsiębiorstw, kontrola marketingowa.,ĆWICZENIA:Zarządzanie marketingowe; Badania marketingowe w Polsce i ich odbiór społeczny; Stosowane strategie marketingowe przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na Polskim rynku; Wpływ orientacji rynkowej na wyniki finansowe: badania empiryczne MMŚP działających w Polsce; Planowanie badań marketingowych; Dylematy wyboru metody badań marketingowych; Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań; Klasyfikacja metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych; Wprowadzenie nowego produktu na rynek; Badania marketingowe jako podstawa planowania działań i instrumentów marketingowych towarzyszących wprowadzeniu na rynek nowego produktu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Armstrong Gary , Kotler Philip, Marketing. Wprowadzenie, Wydawnictwo Nieoczywiste, 2016 2) Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, 2004 3) Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, 2004
Literatura uzupełniająca
UwagiPlusy za aktywność uzyskane podczas ćwiczeń są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej, ale nie zwalniają z obowiązku pisania testu.