Polityka społeczna

Social Policy

2021L

Kod przedmiotu40S1-PSPOL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceSocjologia ogólna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówawiera treści dotyczące skutków zmian zachodzących w gospodarce i społeczeństwie oraz stosowanych rozwiązań rządowych, samorządowych i pozarządowych. Głównie omówione zostaną: 1. Podmioty polityki społecznej 2. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej 3. Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie 4. Bezrobocie jako kwestia społeczna 5. Polityka społeczna w UE,ĆWICZENIA:Obejmują analizę oraz interpretację tekstów źródłowych oraz podstawowych aktów prawnych tj. ustawy o pomocy społecznej i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto omawiane są działania jednostek instytucji działających w obrębie polityki społecznej. Studenci z listy przedstawionych przez prowadzącego 20 tematów przygotowują referaty i prezentują je na zajęciach.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania i analizowania aktualnych problemów społecznych oraz identyfikowania szans, barier i sposobów ich rozwiązywania.
Literatura podstawowa1) Auleytner J., Kreowanie ładu społecznego , WSP TWP Warszawa, 2005 2) Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red), Polityka Społeczna. Podręcznik akademicki, PWN Warszawa, 2007 3) Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca1) Redakcja czasopisma, wyd. Warszawa, Polityka Społeczna, 2017r., tom 2) Czapiński J., Panka T. (red.), wyd. Wizja Press & IT, Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków 3) Czasopisma, "„Polityka Społeczna”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych”, „Rynek Pracy”, 2006r., tom 3) Auleytner J., Głąbicka K., wyd. WSP TWP Warszawa, Polityka społeczna - pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, 2000r., tom
Uwagi