Społeczeństwo lokalne i regiony w społeczeństwie sieciowym

2023Z

Kod przedmiotu40S1-SLRSS
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykłady obejmują zagadnienia socjologicznych teorii społeczności lokalnych i regionu, poruszają problematykę ich definicji oraz elementów nań się składających oraz procesów, które w obrębie tych zjawisk mają miejsce. Dodatkowo opisany zostanie mechanizm tworzenia się społeczności lokalnych i regionów, regionalizmu, tożsamości regionalnej i procesów regionalizacji. Opisane zostaną również teorie, mechanizmy i narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego. Tematyka wykładów obejmować będzie następujące zagadnienia: 1) Lokalność i regiony w obszarze zainteresowania socjologii 2) Główne perspektywy teoretyczne w socjologii regionu i społeczności lokalnych 3) Tożsamość regionalna i lokalna 3) Zjawiska lokalizmu i regionalizmu 4) Lokalność i regiony w obliczu procesów globalizacyjnych 5) Społeczności lokalne w Europie i Polsce 6) Warmia i Mazury - analiza regionu ,ĆWICZENIA:Ćwiczenia obejmują krytycznie konstruktywne omówienie literatury dotyczącej socjologicznych teorii społeczności lokalnych i regionu, ich definicję i części składowe. Dodatkowo student/studentka będą dyskutować o charakterystyce poszczególnych przykładów przejawów istnienia społeczności lokalnych i regionu, regionalizmu, tożsamości regionalnej bądź procesu regionalizacji (np. konkretnej instytucji czy ruchu społecznego). Omówione zostaną również przykłady funkcjonowania społeczności lokalnej i regionalnej we współczesnym świecie. Tematyka dyskusji realizowana na konwersatorium dotyczyć będzie: 1). Społeczności lokalne i regiony - pomiędzy teorią a praktyką; 2) Typy regionów i społeczności lokalnych; 3) Jak i po co badać regiony i społeczności lokalne - analiza wyników badań; 4) Tożsamości lokalne i regionalne współczesnych Europejczyków; 5) Lokalizm i regionalizm - realnie istniejące zjawiska czy mity, szanse i zagrożenia jakie z sobą niosą; 6) Czy Polska jest państwem regionalnym i lokalnym?
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Kurczewska, Lokalne społeczności obywatelskie, W: Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość, pod red. B. Jałowieckiego, W. Łukowskiego, Scholar, 2006, s. 11-38 2) J. Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej, Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, t. z. 46, PAN, 2015, s. 85-106 3) J. Kurczewska, Lokalne społeczności obywatelskie, W: Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość, pod red. B. Jałowieckiego, W. Łukowskiego, Scholar, 2006, s. 11-38 4) J. Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej, Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, t. z. 46, PAN, 2015, s. 85-106 5) J. Poniedziałek, Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej, A. Marszałek, 2011, s. 48-95 6) A. Gąsior-Niemiec, Regionalność jako habitus: instytucjonalne uwarunkowania podmiotowości na poziomie lokalnym. W: Socjologia regionu i społeczności lokalnych, pod red. M.S. Szczepańskiego, B. Cymbrowskiego i innych, ., 2007, s. 278-301
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak.