Systemy, struktury i procesy społeczne 1

Social Systems, Structures and Processes 1

2022Z

Kod przedmiotu40S1-SSIPSI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy socjologii
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć i terminów z zakresu socjologii
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcie społeczeństwa i systemu społecznego. Struktura społeczna – definicje i ujęcia. Formowanie się i funkcjonowanie struktur społecznych. Makrostruktury, mezostruktury i mikrostruktury społeczne. Paradygmat analizy funkcjonalno-strukturalnej systemu społecznego – ujęcie T. Parsonsa, R.K. Mertona. Funkcjonalizm w koncepcji N. Luhmanna. Zróżnicowania, podziały, nierówności społeczne i ich historyczne uwarunkowania. ,ĆWICZENIA:Ćwiczenia obejmują interpretację tekstów poruszających problematykę systemów, struktur i procesów społecznych w ujęciu różnych orientacji socjologicznych, a także, na ich podstawie, analizę różnych wymiarów strukturalnego zróżnicowania społeczeństwa.
Cel kształceniaCEL KSZTAŁCENIA: Celem kształcenia jest analiza różnych wymiarów strukturalnego zróżnicowania społeczeństwa poprzez przedstawienie struktur, systemów i procesów społecznych w różnych ujęciach współczesnej socjologii, a także omówienie ich wzajemnych powiązań oraz funkcji w odniesieniu do społeczeństwa jako całości.
Literatura podstawowa1) Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej , PWN, Warszawa, 2006 2) Domański H., Struktura społeczna, Scholar, Warszawa, 2007 3) Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, TN KUL, Lublin, 2000 4) Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, TN KUL, Lublin, 2001 5) Szmatka J., Małe struktury społeczne, PWN, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca1) Sztompka P., wyd. Znak, Kraków, Socjologia zmian społecznych, 2005r., tom
Uwagi